Jump to content

ꯁꯥꯝ ꯚꯦꯗꯥ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ

ꯁꯥꯝ ꯚꯦꯗꯥ (ꯏꯪꯂꯤꯁ:Samaveda) ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯏꯁꯩ-ꯁꯩꯔꯣꯜ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯥꯢꯁꯣꯟ-ꯇꯤꯟꯁꯣꯟꯒꯤ ꯚꯦꯗꯥꯥꯅꯤ ꯫ ꯚꯦꯗꯥ ꯑꯁꯤ ꯁꯩꯔꯦꯡ ꯱꯵꯴꯹ ꯌꯥꯎꯏ ꯫

ꯁꯤꯁꯨ ꯌꯦꯡꯉꯨ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

"https://mni.wikipedia.org/w/index.php?title=ꯁꯥꯝ_ꯚꯦꯗꯥ&oldid=55324" ꯃꯐꯝꯗꯨꯗꯒꯤ ꯂꯧꯈꯠꯂꯛꯄꯥ