ꯁꯥꯡ ꯀꯤ ꯇꯥꯡ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ
Tang
ꯄꯣꯛꯄ
ꯁꯥꯒꯩꯒꯤ ꯃꯤꯡ: Zǐ (子)
ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯃꯤꯡ: Lǚ (履)
Alternative name: Tai Yi (太乙)
ꯂꯩꯈꯤꯗꯕ꯱꯶꯴꯶ ꯕꯤ꯫ꯁꯤ꯫
ꯑꯇꯩ ꯃꯃꯤꯡꯁꯤꯡꯇꯥꯢ ꯖꯨ (太祖)
Titleꯁꯥꯡ ꯁꯂꯥꯢ ꯒꯤ ꯅꯤꯡꯊꯧ
ꯁꯥꯡ ꯀꯤ ꯇꯥꯡ
Traditional Chinese
Simplified Chinese

"ꯆꯦꯡ ꯇꯥꯡ" (Tang of Shang)(Chinese: 成湯; c. 1675 – 1646 BC; Chinese: 子履; pinyin: Zǐ Lǚ) ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯈꯥꯀꯤ ꯂꯩꯄꯥꯛꯀꯤ ꯄꯨꯋꯥꯔꯤꯒꯤ ꯑꯣꯢꯅ ꯁꯥꯡ ꯁꯂꯥꯢꯒꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯅꯤꯡꯊꯧꯔꯦꯜꯅꯤ ꯫

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]