ꯁꯥ-ꯁꯟ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ
     


ꯁꯥ-ꯁꯟ (Cattle) ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯍꯤꯡꯕꯥ ꯄꯨꯝꯅꯥꯃꯛ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯁꯨ ꯌꯥꯎꯔꯒꯥ ꯱ꯗꯤ ꯃꯀꯣꯡ ꯄꯥꯟꯕꯥ ꯃꯐꯝ ꯑꯃꯗꯒꯤ ꯃꯐꯝ ꯱ꯗꯥ ꯆꯠꯄꯥ ꯉꯝꯕꯁꯤꯡꯕꯨ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯇꯤꯟ-ꯀꯥꯡ ꯒꯤ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞꯇꯥ ꯂꯩꯇꯕꯥ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞ ꯁꯤꯡꯕꯨ ꯈꯪꯅꯩ ꯫

ꯁꯟ ꯁꯤ ꯅꯥꯄꯤ ꯁꯤꯡꯅꯥ ꯲ꯁꯨꯪ ꯁꯥꯖꯤꯛ [in english grass] ꯁꯤ ꯑꯍꯤꯡꯕꯥ ꯁꯥ ꯁꯤꯡꯒꯤ ꯆꯤꯟꯖꯥꯛꯅꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅꯥ ꯑꯍꯤꯡꯕꯥ ꯁꯥ-ꯉꯥ ꯆꯥꯗꯕꯥ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯆꯤꯟꯖꯥꯛꯅꯤ ꯫

ꯁꯥꯖꯤꯛ

ꯆꯥꯕꯥ ꯁꯥꯒꯤ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞꯇꯥ ꯂꯩꯕꯥ ꯁꯥ ꯃꯈꯜ ꯱ꯅꯤ ꯫[꯱]

ꯁꯟ

ꯁꯥ ꯃꯈꯜꯁꯤꯡ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

  • ꯁꯥꯖꯤꯛ ꯆꯥꯕꯥ
  • ꯁꯥꯍꯤꯡ ꯆꯥꯕꯥ

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

"https://mni.wikipedia.org/w/index.php?title=ꯁꯥ-ꯁꯟ&oldid=54657" ꯃꯐꯝꯗꯨꯗꯒꯤ ꯂꯧꯈꯠꯂꯛꯄꯥ