Jump to content

ꯁꯥ ꯂꯥꯟ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ

ꯁꯥ ꯂꯥꯟ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯥꯢꯀꯩ ꯲ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯲ꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯕ ꯂꯨꯞꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯈꯠꯅꯕ ꯊꯣꯛꯄꯗꯨ ꯈꯔ ꯑꯆꯧꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯈꯨꯠꯁꯨ ꯈꯨꯠꯂꯥꯢ ꯌꯥꯎꯅꯔꯛꯇꯨꯅ ꯁꯣꯛꯄꯒꯤ ꯊꯧꯑꯣꯡ ꯅꯤ꯫

ꯃꯁꯤꯁꯨ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯃꯇꯦꯡ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

"https://mni.wikipedia.org/w/index.php?title=ꯁꯥ_ꯂꯥꯟ&oldid=23090" ꯃꯐꯝꯗꯨꯗꯒꯤ ꯂꯧꯈꯠꯂꯛꯄꯥ