ꯁꯦꯞꯇꯦꯝꯕꯔ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ
Jump to navigation ꯊꯤꯕꯥ ꯗ ꯆꯣꯡꯉꯨ

ꯁꯦꯞꯇꯦꯝꯕꯔ ꯑꯁꯤ ꯒ꯭ꯔꯦꯒꯣꯔꯤꯌꯥꯟ ꯊꯄꯥꯂꯣꯟꯒꯤ ꯹ꯁꯨꯕ ꯊꯥ ꯅꯤ ꯫ ꯁꯦꯞꯇꯦꯝꯕꯔ ꯊꯥ ꯑꯁꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯳꯰ ꯅꯥ ꯁꯥꯏ ꯫

ꯄꯨꯋꯥꯔꯤ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯋꯥꯄꯣꯛꯂꯣꯟ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]