ꯁꯦꯟ ꯇꯣ ꯆꯤꯆꯤꯔꯣ ꯅꯣ ꯀꯥꯃꯤꯀꯥꯀꯨꯁꯤ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ

ꯁꯦꯟ ꯇꯣ ꯆꯤꯆꯤꯔꯣ ꯅꯣ ꯀꯥꯃꯤꯀꯥꯀꯨꯁꯤ (Sen to Chihiro no Kamikakushi) (千と千尋の神隠し) ꯑꯁꯤ ꯏꯪ. ꯀꯨꯝꯖꯥ ꯲꯰꯰꯱ ꯒꯤ ꯖꯄꯥꯅꯤꯁ ꯂꯣꯟꯒꯤ ꯑꯌꯦꯛꯄ ꯂꯥꯢꯁꯤꯡꯅ ꯁꯥꯟꯅꯕ ꯃꯃꯤ ꯀꯨꯝꯃꯩ ꯑꯃꯅꯤ ꯫ ꯃꯁꯤ ꯍꯌꯥꯎ ꯃꯤꯌꯥꯓꯥꯀꯤꯅ ꯏꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯝꯖꯤꯡ ꯂꯝꯇꯥꯛꯄꯅꯤ ꯫

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯒꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯋꯥꯔꯦꯡ ꯑꯁꯤ ꯇꯦꯟꯃꯟꯂꯤ ꯈꯔꯥ ꯁꯥꯡꯗꯣꯛꯍꯟꯂꯨ ꯫