Jump to content

ꯁꯦꯟ ꯇꯣ ꯆꯤꯆꯤꯔꯣ ꯅꯣ ꯀꯥꯃꯤꯀꯥꯀꯨꯁꯤ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ

ꯁꯦꯟ ꯇꯣ ꯆꯤꯆꯤꯔꯣ ꯅꯣ ꯀꯥꯃꯤꯀꯥꯀꯨꯁꯤ (Sen to Chihiro no Kamikakushi) (千と千尋の神隠し) ꯑꯁꯤ ꯏꯪ. ꯀꯨꯝꯖꯥ ꯲꯰꯰꯱ ꯒꯤ ꯖꯄꯥꯅꯤꯁ ꯂꯣꯟꯒꯤ ꯑꯌꯦꯛꯄ ꯂꯥꯢꯁꯤꯡꯅ ꯁꯥꯟꯅꯕ ꯃꯃꯤ ꯀꯨꯝꯃꯩ ꯑꯃꯅꯤ ꯫ ꯃꯁꯤ ꯍꯌꯥꯎ ꯃꯤꯌꯥꯓꯥꯀꯤꯅ ꯏꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯝꯖꯤꯡ ꯂꯝꯇꯥꯛꯄꯅꯤ ꯫

ꯋꯥꯔꯦꯡ ꯑꯁꯤ ꯇꯦꯟꯃꯟꯂꯤ ꯈꯔꯥ ꯁꯥꯡꯗꯣꯛꯍꯟꯂꯨ ꯫