ꯁꯦꯟ ꯇꯣ ꯆꯤꯆꯤꯔꯣ ꯅꯣ ꯀꯥꯃꯤꯀꯥꯀꯨꯁꯤ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ
Jump to navigation ꯊꯤꯕꯥ ꯗ ꯆꯣꯡꯉꯨ

ꯁꯦꯟ ꯇꯣ ꯆꯤꯆꯤꯔꯣ ꯅꯣ ꯀꯥꯃꯤꯀꯥꯀꯨꯁꯤ (Sen to Chihiro no Kamikakushi) (千と千尋の神隠し) ꯑꯁꯤ ꯏꯪ. ꯀꯨꯝꯖꯥ ꯲꯰꯰꯱ ꯒꯤ ꯖꯄꯥꯅꯤꯁ ꯂꯣꯟꯒꯤ ꯑꯌꯦꯛꯄ ꯂꯥꯢꯁꯤꯡꯅ ꯁꯥꯟꯅꯕ ꯃꯃꯤ ꯀꯨꯝꯃꯩ ꯑꯃꯅꯤ ꯫ ꯃꯁꯤ ꯍꯌꯥꯎ ꯃꯤꯌꯥꯓꯥꯀꯤꯅ ꯏꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯝꯖꯤꯡ ꯂꯝꯇꯥꯛꯄꯅꯤ ꯫

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯒꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯋꯥꯔꯦꯡ ꯑꯁꯤ ꯇꯦꯟꯃꯟꯂꯤ ꯈꯔꯥ ꯁꯥꯡꯗꯣꯛꯍꯟꯂꯨ ꯫