ꯁꯨꯀ꯭ꯔ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ

ꯁꯨꯀ꯭ꯔ ꯑꯁꯤ ꯍꯤꯟꯗꯨꯒꯤ ꯂꯥꯢꯁꯤꯡꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤꯗ ꯌꯥꯎꯕ ꯍꯤꯡꯆꯥꯕ (ꯑꯁꯨꯔ) ꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯣꯖꯥꯅꯤ꯫ ꯁꯟꯁ꯭ꯀ꯭ꯔꯤꯠ ꯂꯣꯟꯗ ꯁꯨꯀ꯭ꯔ ꯍꯥꯢꯕꯒꯤ ꯋꯥꯍꯟꯊꯣꯛꯇꯤ ꯅꯨꯄꯥꯒꯤ ꯐꯝꯄꯤ (ꯃꯍꯤꯛ) ꯅꯤ꯫

"https://mni.wikipedia.org/w/index.php?title=ꯁꯨꯀ꯭ꯔ&oldid=49354" ꯃꯐꯝꯗꯨꯗꯒꯤ ꯂꯧꯈꯠꯂꯛꯄꯥ