ꯁꯩꯔꯦꯡ-ꯂꯤꯁꯥꯡ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ

ꯁꯩꯔꯦꯡ-ꯂꯤꯁꯥꯡ ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯁꯥꯡꯕ ꯁꯩꯔꯦꯡꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯏꯕ ꯂꯣꯏꯅꯁꯤꯟꯂꯣꯟ ꯈꯨꯠꯏ ꯑꯃꯅꯤ ꯫ ꯑꯐꯥꯎꯕ, ꯁꯤꯡꯊꯥꯕ ꯌꯥꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯆꯝꯕ ꯊꯕꯛꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯁꯦꯝꯕ ꯁꯥꯡꯂꯕ ꯋꯥꯔꯤꯒꯤ ꯁꯩꯔꯦꯡ ꯑꯃꯁꯨꯅꯤ ꯫

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]