Jump to content

ꯁꯩꯔꯦꯡ ꯑꯣꯏꯕ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ

ꯁꯩꯔꯦꯡ ꯑꯣꯏꯕ (ꯏꯪꯂꯤꯁ: Poetry ) ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯋꯥꯔꯦꯡ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯋꯥꯍꯩ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯋꯥꯍꯩꯄꯔꯦꯡꯁꯤꯡ ꯁꯩꯔꯦꯡꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯏꯊꯣꯛꯄ ꯋꯥꯔꯦꯡꯁꯤꯡꯕꯨ ꯈꯪꯅꯩ ꯫

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]