Jump to content

ꯁ꯭ꯀꯣꯠꯂꯦꯟ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ

ꯁ꯭ꯀꯣꯠꯂꯦꯟ ꯑꯁꯤ ꯌꯨꯅꯥꯏꯇꯦꯗ ꯀꯤꯡꯗꯝꯒꯤ ꯁꯔꯨꯛ ꯱ ꯑꯣꯏꯕ ꯂꯩꯄꯥꯛ ꯑꯃꯅꯤ ꯫ ꯂꯩꯄꯥꯛ ꯑꯁꯤ ꯏꯊꯠ ꯷꯹꯰ ꯂꯣꯝ ꯂꯩꯕ ꯃꯐꯝꯅꯤ, ꯄꯥꯛ ꯆꯥꯎꯕ ꯑꯁꯤ ꯁ꯭ꯀꯨꯋꯥꯔ ꯀꯤꯂꯣꯃꯤꯇꯔ ꯷꯷,꯸꯳꯳ ꯑꯣꯏ, ꯏꯪ ꯀꯨꯝꯖꯥ ꯲꯰꯱꯹ ꯐꯥꯎꯕꯒꯤ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯅ ꯵꯴,꯶꯳,꯳꯰꯰ ꯅꯤ ꯫ ꯂꯩꯄꯥꯛ ꯑꯁꯤ ꯹ꯁꯨꯕ ꯆꯩꯍꯤ ꯆꯥꯗ ꯌꯨꯝꯂꯤꯡꯕ ꯍꯧꯔꯛꯈꯤ ꯫

ꯌꯨꯀꯦ ꯃꯅꯨꯡꯒꯤ ꯁ꯭ꯀꯣꯠꯂꯦꯟ

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]