ꯁ꯭ꯄꯦꯅꯤꯁ ꯂꯣꯟ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ
     


ꯁ꯭ꯄꯦꯅꯤꯁ
Castilian
ꯑꯦꯁ꯭ꯄꯦꯅ꯭ꯌꯣꯜ, ꯑꯦꯁ꯭ꯄꯥꯅ꯭ꯌꯣꯜ
Default
  • ꯁ꯭ꯄꯦꯅꯤꯁ
Language codes
ꯑꯥꯏꯑꯦꯁꯑꯣ ꯶꯳꯹-꯳

ꯁ꯭ꯄꯦꯅꯤꯁ ꯑꯁꯤ ꯏꯎꯔꯣꯞ ꯑꯃꯗꯤ ꯈꯥ ꯑꯃꯦꯔꯤꯀꯥꯒꯤ ꯂꯝꯂꯦꯟ ꯀꯌꯥꯗ ꯉꯥꯡꯅꯔꯤꯕ ꯂꯣꯟ ꯑꯃꯅꯤ ꯫ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯌꯨꯅꯥꯢꯇꯦꯗ ꯅꯦꯁꯟꯁꯀꯤ ꯂꯣꯢꯁꯪꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯶ꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯃꯅꯤ ꯫ ꯃꯥꯂꯦꯝꯒꯤ ꯊꯥꯛꯇ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯃꯤꯂꯤꯌꯟ ꯵꯰꯰ ꯃꯨꯛꯅ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯉꯥꯡꯅꯔꯤ ꯫ ꯃꯦꯛꯁꯤꯀꯣ ꯂꯩꯄꯥꯛꯇ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏ ꯌꯥꯝꯅ ꯉꯥꯡꯅꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡ ꯂꯩꯔꯤ ꯫


ꯁ꯭ꯄꯦꯅꯤꯁ ꯑꯁꯤ ꯵ꯁꯨꯕꯥ ꯆꯍꯤꯆꯥꯗꯥ ꯋꯦꯁ꯭ꯇꯔꯟ ꯔꯣꯃꯥꯟ ꯏꯝꯄꯥꯌꯔ ꯊꯨꯒꯥꯏꯔꯕꯥ ꯃꯇꯨꯡꯗꯥ ꯑꯥꯏꯕꯦꯔꯤꯌꯥꯗꯥ ꯂꯩꯕꯥ ꯋꯨꯂꯒꯥꯔ ꯂꯦꯇꯤꯅꯒꯤ ꯂꯣꯜ ꯀꯌꯥꯗꯒꯤ ꯂꯥꯀꯈꯤꯕꯥ ꯏꯕꯦꯔꯣ-ꯔꯣꯃꯥꯟꯁ ꯂꯣꯂꯁꯤꯡꯒꯤ ꯀꯥꯡꯂꯨꯄꯀꯤ ꯁꯔꯨꯛ ꯑꯃꯅꯤ꯫ ꯁ꯭ꯄꯦꯅꯤꯁꯀꯤ ꯇ꯭ꯔꯦꯏꯁꯁꯤꯡꯒꯥ ꯂꯣꯌꯅꯅꯥ ꯈ꯭ꯕꯥꯏꯗꯒꯤ ꯑꯔꯤꯕꯥ ꯂꯦꯇꯤꯟ ꯂꯥꯏꯔꯤꯀꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯹ꯁꯨꯕꯥ ꯆꯍꯤꯆꯥꯒꯤ ꯃꯌꯥꯌ ꯆꯜꯂꯀꯄꯗꯥ ꯅꯣꯡꯄꯣꯛ ꯊꯪꯕꯥ ꯑꯥꯏꯕꯦꯔꯤꯌꯥꯗꯒꯤ ꯂꯥꯀꯈꯤꯕꯅꯤ,[7] ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯂꯣꯜ ꯑꯁꯤ ꯑꯍꯥꯅꯕꯥ ꯑꯣꯏꯅꯥ ꯁꯤꯁ꯭ꯇꯦꯃꯦꯇꯤꯛ ꯑꯣꯏꯅꯥ ꯑꯏꯕꯥ ꯑꯣꯏꯅꯥ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯈꯤꯕꯥ ꯑꯁꯤ ꯱꯳ꯁꯨꯕꯥ ꯆꯍꯤꯆꯥꯗꯥ ꯀꯦꯁ꯭ꯇꯤꯂꯒꯤ ꯅꯤꯡꯊꯧ ꯂꯩꯕꯥꯛꯀꯤ ꯃꯃꯤꯡ ꯂꯩꯔꯕꯥ ꯁꯍꯔ ꯑꯃꯥ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕꯥ ꯇꯣꯂꯦꯗꯣꯗꯥ ꯊꯣꯀꯈꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯏꯔꯥꯏ ꯂꯥꯏꯅꯥ ꯃꯣꯗꯔꯟ ꯄꯤꯔꯤꯌꯗꯇꯥ ꯁ꯭ꯄꯦꯅꯤꯁ ꯀꯣꯂꯣꯅꯤꯑꯦꯂꯤꯖꯃꯅꯥ ꯂꯣꯜ ꯑꯁꯤ ꯃꯄꯥꯟ ꯂꯩꯕꯥꯛꯀꯤ ꯃꯐꯃꯁꯤꯡꯗꯥ, ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏꯅꯥ ꯑꯃꯦꯔꯤꯀꯥꯗꯥ ꯌꯥꯑꯣꯍꯅꯕꯗꯥ ꯊꯧꯅꯥ ꯍꯥꯞꯄꯤꯈꯤ꯫[8]

ꯔꯣꯃꯥꯟꯇꯤꯛ ꯂꯣꯜ ꯑꯃꯥ ꯑꯣꯏꯅꯥ, ꯁ꯭ꯄꯦꯅꯤꯁ ꯑꯁꯤ ꯂꯦꯇꯤꯅꯒꯤ ꯇꯨꯡꯏꯅꯕꯅꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯁꯤꯗꯒꯤ ꯈꯦꯠꯅꯕꯥ ꯑꯄꯤꯀꯄꯥ ꯗꯤꯒ꯭ꯔꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗꯥ ꯑꯃꯅꯤ (ꯆꯥꯎꯔꯥꯛꯅꯥ ꯲꯰%) ꯁꯥꯔꯗꯤꯅꯤꯌꯥꯟ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯏꯇꯥꯂꯤꯒꯤ ꯂꯣꯅꯒꯥ ꯂꯣꯌꯅꯅꯥ꯫[9] ꯃꯣꯗꯔꯟ ꯁ꯭ꯄꯦꯅꯤꯁꯀꯤ ꯋꯥꯍꯩꯁꯤꯡꯒꯤ ꯆꯥꯎꯔꯥꯛꯅꯥ ꯷꯵%ꯗꯤ ꯂꯦꯇꯤꯅꯗꯒꯤ ꯂꯧꯈꯤꯕꯅꯤ, ꯃꯁꯤꯗꯥ ꯑꯔꯤꯕꯥ ꯒ꯭ꯔꯤꯛ ꯂꯣꯅꯗꯒꯤ ꯂꯦꯇꯤꯟ ꯂꯧꯈꯤꯕꯥ ꯋꯥꯐꯃꯁꯤꯡ ꯌꯥꯑꯣꯔꯤ꯫[10][11] ꯏꯪꯂꯤꯁ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯐ꯭ꯔꯦꯟꯆ ꯂꯣꯅꯒꯥ ꯂꯣꯌꯅꯅꯥ ꯃꯁꯤ ꯃꯥꯂꯦꯝ ꯁꯤꯅꯕꯥ ꯊꯨꯡꯅꯥ ꯈ꯭ꯕꯥꯏꯗꯒꯤ ꯇꯝꯕꯤꯕꯥ ꯃꯄꯥꯟ ꯂꯩꯕꯥꯛꯀꯤ ꯂꯣꯂꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗꯥ ꯑꯃꯅꯤ꯫[12] ꯁ꯭ꯄꯦꯅꯤꯁ ꯑꯁꯤ ꯁꯥꯏꯟꯇꯤꯐꯤꯛ ꯂꯣꯜ ꯑꯃꯥ ꯑꯣꯏꯅꯥ ꯃꯁꯛ ꯊꯣꯀꯄꯥ ꯃꯑꯣꯡꯗꯥ ꯌꯥꯑꯣꯗꯦ; ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯣꯏꯅꯃꯛ, ꯃꯁꯤ ꯍ꯭ꯌꯨꯃꯦꯅꯤꯇꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁꯣꯁꯤꯑꯦꯜ ꯁꯥꯏꯟꯁꯒꯨꯝꯕꯥ ꯂꯃꯁꯤꯡꯗꯥ ꯍꯦꯟꯅꯥ ꯔꯤꯞꯔꯖꯦꯟꯇ ꯇꯧꯏ꯫[13] ꯁ꯭ꯄꯦꯅꯤꯁ ꯑꯁꯤꯁꯨ ꯏꯪꯂꯤꯁ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯆꯥꯏꯅꯥꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗꯥ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯠ ꯋꯦꯕꯁꯥꯏꯇꯁꯤꯡꯗꯥ ꯈ꯭ꯕꯥꯏꯗꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅꯥ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕꯥ ꯂꯣꯅꯅꯤ꯫[14]

ꯁ꯭ꯄꯦꯅꯤꯁ ꯑꯁꯤ ꯌꯨꯅꯥꯏꯇꯦꯗ ꯅꯦꯁꯟꯁꯀꯤ ꯑꯣꯐꯤꯁꯤꯑꯦꯜ ꯂꯣꯜ ꯶ꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗꯥ ꯑꯃꯅꯤ, ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯁꯤ ꯌꯨꯔꯣꯄꯤꯌꯟ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ, ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯑꯣꯐ ꯑꯃꯦꯔꯤꯀꯥꯟ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯁ, ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ ꯑꯣꯐ ꯁꯥꯎꯊ ꯑꯃꯦꯔꯤꯀꯥꯟ ꯅꯦꯁꯟꯁ, ꯀꯝꯝꯌꯨꯅꯤꯇꯤ ꯑꯣꯐ ꯂꯦꯇꯤꯟ ꯑꯃꯦꯔꯤꯀꯥꯟ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯀꯦꯔꯤꯕꯤꯌꯥꯟ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯁ, ꯗꯤ ꯑꯐ꯭ꯔꯤꯀꯥꯟ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯇꯣꯞꯄꯥ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯁ꯭ꯅꯦꯜ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯀꯌꯥ ꯑꯃꯥ ꯌꯥꯎꯔꯤ ꯫

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]