ꯁ꯭ꯇꯤꯚ ꯖꯥꯕꯂꯣꯟꯁꯀꯤ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ

ꯁ꯭ꯇꯤꯚ ꯖꯥꯕꯂꯣꯟꯁꯀꯤ (ꯄꯣꯛꯄ ꯑꯣꯛꯇꯣꯕꯔ ꯹, ꯱꯹꯷꯰) ꯑꯁꯤ ꯃꯃꯤ ꯀꯨꯝꯍꯩ (ꯐꯤꯜꯝ), ꯇꯦꯂꯤꯚꯤꯖꯟ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯒꯦꯝꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯃꯦꯔꯤꯀꯥꯒꯤ ꯀꯝꯄꯣꯖꯤꯁꯅꯔ ꯑꯃꯅꯤ, ꯃꯍꯥꯛ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯐꯣꯔꯃꯔꯁ ꯃꯃꯤ ꯀꯨꯝꯍꯩ ꯄꯔꯤꯡꯗ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃ꯭ꯌꯨꯖꯤꯀꯦꯜ ꯁ꯭ꯀꯣꯔꯁꯤꯡꯒꯤꯗꯃꯛ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯃꯃꯤꯡ ꯆꯠꯂꯤ ꯫ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯆꯥꯡ ꯅꯥꯏꯅ ꯀꯣꯂꯥꯕꯣꯔꯦꯁꯟ ꯈꯣꯡꯂꯣꯏ ꯈꯔꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯃꯃꯃꯤ-ꯀꯨꯝꯍꯩ ꯗꯤꯔꯦꯛꯇꯔ ꯃꯥꯏꯀꯦꯜ ꯕꯦ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯄꯤꯇꯔ ꯕꯥꯔꯒ, ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯔꯨꯞ ꯀꯝꯄꯣꯖꯤꯁꯅꯔ ꯍꯥꯟꯁ ꯖꯤꯃꯔ ꯌꯥꯎꯔꯤ ꯫

ꯉꯜꯂꯤꯉꯩꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯖꯥꯕꯂꯣꯟꯁꯀꯤꯒꯤ ꯃꯃꯥ ꯖꯄꯥꯟꯒꯤ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯀꯦꯝꯄ ꯑꯃꯗꯥ ꯄꯣꯛꯈꯤ ꯫ ꯃꯍꯥꯛ ꯀꯣꯂꯦꯖꯒꯤꯗꯃꯛ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤ ꯑꯣꯐ ꯀꯦꯂꯤꯐꯣꯔꯅꯤꯌꯥ, ꯕꯔꯀꯂꯦꯗꯥ ꯆꯠꯈꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯍꯟꯕꯗ ꯀꯝꯄꯤꯎꯇꯥꯔ ꯁꯥꯏꯟꯁ ꯇꯝꯈꯤ, ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯆꯩꯍꯤ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯃ꯭ꯌꯨꯖꯤꯛ ꯀꯝꯄꯣꯖꯤꯁꯟꯗꯥ ꯍꯣꯡꯂꯛꯈꯤ ꯫ ꯒ꯭ꯔꯦꯖꯨꯑꯦꯁꯟ ꯂꯣꯏꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯃꯍꯥꯛ ꯍꯥꯟꯁ ꯖꯤꯃꯔꯒꯤ ꯔꯤꯃꯣꯠ ꯀꯟꯠꯔꯣꯜ ꯄ꯭ꯔꯣꯗꯛꯁꯟꯁꯤꯡꯗ ꯏꯟꯇꯔꯟ ꯑꯣꯏꯈꯤ, ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯃꯇꯦꯡ ꯑꯃꯠꯇꯥ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯪꯅꯕ ꯁ꯭ꯇꯨꯗꯤꯑꯣꯗ ꯀꯣꯜꯗ ꯀꯜ ꯇꯧꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯃꯇꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯖꯥꯕꯂꯣꯟꯁꯀꯤꯅꯥ ꯖꯤꯃꯔꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯀꯝꯄꯣꯖꯤꯁꯅꯔ ꯑꯃꯥ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯍ꯭ꯌꯥꯔꯤ ꯒ꯭ꯔꯦꯒꯁꯟ-ꯋꯤꯂꯤꯌꯝꯁꯀꯥ ꯎꯅꯈꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯑꯦꯁꯤꯁ꯭ꯇꯦꯟꯠ ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯕꯥ ꯍꯧꯈꯤ ꯫ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯃꯍꯥꯛ ꯖꯤꯃꯔꯒꯥ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯦꯉ꯭ꯒꯦꯖ ꯇꯧꯈꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯗꯦꯁꯄꯦꯔꯦꯇꯦꯗ ꯍꯥꯎꯁꯋꯥꯏꯐ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯐꯣꯔꯃꯔꯁ ꯐꯤꯜꯃ ꯁꯤꯔꯤꯖꯒꯨꯝꯕꯥ ꯋꯥꯔꯤꯁꯤꯡꯒꯤꯗꯃꯛ ꯀꯝꯄꯣꯖꯤꯁꯟ ꯇꯧꯕꯥ ꯍꯧꯈꯤ ꯫