Jump to content

ꯂꯝꯄꯥꯛ ꯱ꯁꯨꯡ ꯂꯝꯖꯦꯜ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ

ꯂꯝꯄꯥꯛ ꯱ꯁꯨꯡ ꯂꯝꯖꯦꯜ (ꯏꯪꯂꯤꯁ:Track and Field) ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯁꯥꯟꯅꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯅ ꯆꯦꯟꯕ, ꯆꯣꯡꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯪꯕꯗ ꯑꯊꯣꯏꯕ ꯇꯥꯟꯅꯕ ꯑꯊꯣꯏꯕ ꯈꯟꯕꯒꯤ ꯃꯁꯥꯟꯅ ꯑꯃꯅꯤ ꯫ ꯃꯃꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯁꯥꯟꯅ-ꯈꯣꯠꯅꯕ ꯆꯪꯕ ꯁꯥꯟꯅꯐꯝ, ꯂꯝꯖꯦꯜ ꯆꯦꯟꯐꯝ, ꯂꯪꯕ ꯱ꯁꯨꯡ ꯆꯣꯡꯕꯗ ꯆꯪꯕ ꯅꯥꯄꯤ ꯍꯧꯕ ꯁꯥꯟꯅꯕꯨꯡꯗꯒꯤ ꯂꯧꯔꯛꯄꯅꯤ ꯫

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]