Jump to content

ꯂꯣꯜ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ

ꯂꯣꯜ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯂꯣꯟ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯒ꯭ꯔꯥꯃꯥꯔ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯋꯥꯍꯩ-ꯋꯥꯇꯥ ꯌꯥꯎꯕ ꯄꯥꯎ ꯐꯥꯎꯅꯕꯒꯤ ꯁꯤꯁ꯭ꯇꯦꯝ ꯑꯃꯅꯤ ꯫

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯋꯥꯔꯦꯡ ꯑꯁꯤ ꯇꯦꯟꯃꯟꯂꯤ ꯈꯔꯥ ꯁꯥꯡꯗꯣꯛꯍꯟꯂꯨ ꯫
"https://mni.wikipedia.org/w/index.php?title=ꯂꯣꯜ&oldid=51661" ꯃꯐꯝꯗꯨꯗꯒꯤ ꯂꯧꯈꯠꯂꯛꯄꯥ