ꯂꯤꯑꯣꯟ ꯕ꯭ꯔꯤꯂꯣꯏꯟ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ
Jump to navigation ꯊꯤꯕꯥ ꯗ ꯆꯣꯡꯉꯨ
ꯂꯤꯑꯣꯟ ꯕ꯭ꯔꯤꯂꯣꯏꯟ
ꯂꯤꯑꯣꯟ ꯅꯤꯀꯣꯂꯥꯁ ꯕ꯭ꯔꯤꯂꯣꯏꯟ (꯱꯸꯸꯹–꯱꯹꯶꯹)
ꯄꯣꯛꯄ꯱꯸꯸꯹ ꯑꯒꯁ ꯷
ꯂꯩꯈꯤꯗꯕ꯱꯹꯶꯹ ꯑꯣꯛꯇꯣꯕꯔ ꯴, (ꯆꯩꯍꯤ ꯸꯰)
ꯅꯤꯎ ꯌꯣꯔꯛ, ꯌꯨ.ꯑꯦꯁ.ꯑꯦ
ꯂꯩꯐꯝFrance
USA
ꯂꯩꯄꯥꯛꯆꯥꯐ꯭ꯔꯦꯟꯆ (꯱꯹꯴꯹ ꯃꯃꯥꯡ)
ꯑꯃꯦꯔꯤꯀꯥꯟ (꯱꯹꯴꯹ ꯃꯇꯨꯡ)
ꯑꯔꯣꯢꯕꯒꯤ ꯃꯍꯩꯇꯝꯐꯝꯁꯪÉcole Normale Supérieure
Sorbonne
Collège de France
ꯁꯛꯈꯪꯅꯈꯤꯕBrillouin scattering
Brillouin zone
Brillouin function
Einstein–Brillouin–Keller method
WKB approximation
ꯕ꯭ꯔꯤꯂꯣꯏꯟ ꯂꯤꯃꯤꯠ
ꯕ꯭ꯔꯤꯂꯣꯏꯟ–ꯋꯤꯒꯅꯔ ꯐꯣꯔꯃꯨꯂꯥ
ꯕ꯭ꯔꯤꯂꯣꯏꯟ ꯗꯣꯕꯂꯦꯠ
ꯕ꯭ꯔꯤꯂꯣꯏꯟ ꯐ꯭ꯂꯣ
ꯕ꯭ꯔꯤꯂꯣꯏꯟ ꯊꯤꯑꯣꯔꯤꯌꯝ
ꯑꯦꯀꯣꯁꯇꯣꯏꯂꯥꯁꯇꯤꯛ ꯏꯐꯦꯛ
ꯅꯦꯖꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯄꯤ
Scientific career
ꯍꯤꯔꯝꯐꯤꯖꯤꯛꯁ
ꯃꯍꯩꯁꯡꯁꯣꯔꯕꯣꯟꯅꯦ
ꯀꯣꯂꯦꯖ ꯗꯤ ꯐ꯭ꯔꯥꯟꯆ
École Supérieure d'Électricité
University of Wisconsin–Madison
ꯕ꯭ꯔꯥꯎꯟ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤ
ꯍꯔꯚꯥꯔꯗ
IBM
ꯀꯣꯂꯝꯕꯤꯌꯥ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤ
Doctoral advisorPaul Langevin
Doctoral studentsNicolas Cabrera, Ivar Stakgold
Influencesꯍꯦꯅꯔꯤ ꯄꯣꯏꯟꯀꯦꯌꯔ
H. A. Lorentz
ꯑꯜꯕꯥꯔꯠ ꯑꯥꯏꯟꯁꯇꯥꯏꯟ
ꯄꯥꯎꯜ ꯂꯦꯡꯖꯦꯚꯤꯟ
ꯖꯤꯟ ꯄꯦꯔꯤꯟ
ꯑꯔꯅꯣꯜ ꯁꯣꯃꯔꯐꯦꯜ
Notes
ꯃꯍꯥꯛ ꯐꯤꯖꯤꯛꯁꯤꯁ ꯃꯥꯔꯆꯦꯜ ꯕ꯭ꯔꯤꯂꯣꯏꯟꯒꯤ ꯃꯆꯥꯅꯨꯄꯥꯅꯤ ꯫

ꯂꯤꯑꯣꯟ ꯅꯤꯀꯣꯂꯥꯁ ꯕ꯭ꯔꯤꯂꯣꯏꯟ (ꯐ꯭ꯔꯦꯟꯆ: [bʁijwɛ̃]; ꯑꯣꯒꯁ꯭ꯠ ꯷, ꯱꯸꯸꯹ – ꯑꯣꯛꯇꯣꯕꯔ ꯴, ꯱꯹꯶꯹) ꯑꯁꯤ ꯐ꯭꯭ꯔꯥꯟꯁꯀꯤ ꯐꯤꯖꯤꯁꯤꯁ꯭ꯠ ꯑꯃꯅꯤ ꯫ ꯃꯍꯥꯛꯅꯥ ꯀꯨꯋꯥꯟꯇꯝ ꯃꯦꯀꯥꯅꯤꯛꯁ, ꯑꯦꯇꯃꯣꯁ꯭ꯐꯤꯌꯔꯗꯥ ꯔꯦꯗꯤꯑꯣ ꯋꯦꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯄꯥꯒꯦꯁꯟ, ꯁꯣꯂꯤꯗ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯐꯤꯖꯤꯛꯁ, ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯏꯅꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟ ꯊꯤꯑꯣꯔꯤꯗꯥ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯈꯤ ꯫

ꯉꯥꯟꯂꯤꯉꯩ ꯄꯨꯟꯁꯤ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯕ꯭ꯔꯤꯂꯣꯏꯟ ꯐ꯭ꯔꯥꯟꯁꯀꯤ ꯄꯦꯔꯤꯁꯀꯤ ꯃꯅꯥꯛꯇ ꯂꯩꯕ ꯁꯦꯚ꯭ꯔꯦꯁꯇꯥ ꯄꯣꯛꯈꯤ ꯫ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯄꯥ ꯃꯥꯔꯁꯦꯜ ꯕ꯭ꯔꯤꯂꯣꯏꯟ, ꯃꯄꯨꯅ ꯏꯂꯦꯎꯊꯦꯔ ꯃꯥꯁ꯭ꯀꯥꯔꯠ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯄꯨꯔꯦꯜꯅ ꯆꯥꯔꯂꯁ ꯕ꯭ꯔꯤꯌꯣꯠꯁꯨ ꯐꯤꯖꯤꯁꯤꯁ꯭ꯠ ꯑꯣꯏꯔꯝꯃꯤ ꯫

ꯃꯍꯩ ꯃꯁꯤꯟ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

꯱꯹꯰꯸ꯗꯒꯤ ꯱꯹꯱꯲ ꯐꯥꯑꯣꯕ ꯕ꯭ꯔꯤꯂꯣꯏꯟꯅ ꯄꯦꯔꯤꯁꯀꯤ ꯏꯀꯣꯜ ꯅꯣꯔꯃꯦꯜ ꯁꯨꯄꯔꯤꯌꯔꯗꯥ ꯐꯤꯖꯤꯛꯁꯀꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯥ ꯇꯃꯈꯤ ꯫ ꯱꯹꯱꯱ꯗꯒꯤ ꯃꯍꯥꯛ ꯖꯤꯟ ꯄꯦꯔꯤꯟꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯇꯃꯈꯤ, ꯱꯹꯱꯲ꯗꯥ ꯂꯨꯗꯕꯤꯒ ꯃꯦꯛꯁꯤꯃꯤꯂꯤꯌꯥꯟ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤ ꯑꯣꯐ ꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯈ (ꯑꯦꯜ.ꯑꯦꯝ.ꯌꯨ.)ꯗꯥ ꯆꯠꯈꯤꯕꯥ ꯐꯥꯎꯕ, ꯑꯦꯜ.ꯑꯦꯝ.ꯌꯨ.ꯗꯥ ꯃꯍꯥꯛꯅꯥ ꯑꯥꯔꯅꯣꯜ ꯁꯣꯃꯔꯐꯦꯜꯗꯀꯥ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯊꯤꯑꯣꯔꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯐꯤꯖꯤꯛꯁ ꯇꯝꯈꯤ ꯫ ꯕ꯭ꯔꯤꯂꯣꯏꯟꯅ ꯑꯦꯜ.ꯑꯦꯝ.ꯌꯨ.ꯗꯥ ꯌꯧꯔꯀꯄꯒꯤ ꯊꯥ ꯈꯔꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗꯥ ꯃꯦꯛꯁ ꯚꯣꯟ ꯂꯥꯎꯅꯥ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯑꯦꯛꯁꯄꯔꯤꯃꯦꯟꯇ ꯑꯗꯨ ꯀ꯭ꯔꯤꯁ꯭ꯇꯦꯜ ꯂꯦꯇꯤꯁ ꯑꯃꯗꯥ ꯑꯦꯛꯁ-ꯔꯦ ꯗꯤꯐ꯭ꯔꯦꯛꯁꯟ ꯎꯠꯇꯨꯅꯥ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕꯅꯤ ꯫ ꯱꯹꯱꯳ꯗꯥ ꯃꯍꯥꯛ ꯐ꯭ꯔꯥꯟꯁꯇ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅꯥ ꯄꯦꯔꯤꯁ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤꯗꯥ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯇꯝꯅꯕ ꯆꯠꯈꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯆꯍꯤ ꯑꯁꯤꯗꯥ ꯅꯤꯜꯁ ꯕꯣꯔꯅꯥ ꯍꯥꯏꯗ꯭ꯔꯣꯖꯦꯟ ꯑꯦꯇꯣꯃꯒꯤ ꯕꯣꯍꯔ ꯃꯣꯗꯦꯜꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯄꯦꯄꯔ ꯄꯤꯁꯤꯅꯈꯤ ꯫ ꯱꯹꯱꯴ ꯗꯒꯤ ꯱꯹꯱꯹ ꯐꯥꯎꯕ, ꯃꯥꯂꯦꯝꯒꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯂꯥꯟꯖꯥꯎ ꯃꯅꯨꯡꯗꯥ ꯃꯍꯥꯛꯅꯥ ꯃꯤꯂꯤꯇꯔꯤꯗꯥ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯈꯤ, ꯖꯤ. ꯂꯥꯟ ꯂꯣꯏꯔꯕꯥ ꯃꯇꯨꯡꯗꯥ ꯃꯍꯥꯛ ꯄꯣꯜ ꯂꯦꯡꯒꯦꯚꯤꯅꯒꯥ ꯂꯣꯏꯅꯅꯥ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅꯥ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯇꯝꯅꯕꯥ ꯄꯦꯔꯤꯁꯀꯤ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤꯗꯥ ꯍꯜꯂꯛꯈꯤ, ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯱꯹꯲꯰ꯗꯥ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯏꯁ ꯁꯥꯏꯟꯁꯀꯤ ꯃꯅꯥ ꯄꯤꯈꯤ ꯫ ꯕ꯭ꯔꯤꯂꯣꯏꯟꯒꯤ ꯊꯤꯁꯤꯁ ꯖꯨꯔꯤ ꯑꯁꯤ ꯂꯦꯡꯒꯦꯚꯤꯟ, ꯃꯦꯔꯤ ꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯖꯤꯟ ꯄꯦꯔꯤꯟꯅꯥ ꯁꯦꯝꯈꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯊꯤꯁꯤꯁꯀꯤ ꯍꯤꯔꯝ ꯑꯁꯤ ꯁꯣꯂꯤꯗꯁꯤꯡꯒꯤ ꯀ꯭ꯋꯥꯟꯇꯝ ꯊꯤꯑꯣꯔꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯥ ꯑꯣꯏꯈꯤ ꯫ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯊꯤꯁꯤꯁꯇꯥ ꯃꯍꯥꯛꯅꯥ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯈꯨꯠꯊꯥꯡꯗꯥ ꯁꯟꯗꯣꯛꯄꯥ ꯑꯦꯇꯣꯃꯤꯛ ꯚꯥꯏꯕ꯭ꯔꯦꯁꯟꯁꯤꯡ (ꯐꯣꯅꯣꯟꯁꯤꯡ)ꯗꯥ ꯌꯨꯝꯐꯝ ꯑꯣꯏꯕ ꯏꯀ꯭ꯨꯋꯦꯁꯟ ꯑꯃꯥ ꯄ꯭ꯔꯄꯣꯖ ꯇꯧꯈꯤ ꯫ ꯃꯍꯥꯛꯅꯥ ꯃꯣꯅꯣꯀꯔꯣꯃꯦꯇꯤꯛ ꯃꯉꯥꯜ ꯋꯦꯕꯁꯤꯡꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯄꯥꯒꯦꯁꯟ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯦꯀꯣꯁ꯭ꯇꯤꯛ ꯋꯦꯕꯁꯤꯡꯒꯥ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯇꯔꯦꯛꯁꯟ, ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯐ꯭ꯔꯤꯛꯕꯦꯟꯁꯤ ꯍꯣꯡꯂꯛꯄꯒꯥ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯉꯥꯜ ꯁꯟꯗꯣꯀꯄꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯁꯨ ꯊꯤꯖꯤꯟꯈꯤ, ꯃꯁꯤꯕꯨ ꯕ꯭ꯔꯤꯂꯣꯏꯟ ꯁ꯭ꯀꯦꯇꯦꯔꯤꯡ ꯍꯥꯏꯅꯥ ꯈꯪꯅꯈꯤ ꯫

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]