Jump to content

ꯂꯥꯜ ꯕꯍꯥꯗꯨꯔ ꯁꯥꯁꯇ꯭ꯔꯤ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ

ꯂꯥꯜ ꯕꯍꯥꯗꯨꯔ ꯁꯥꯁꯇ꯭ꯔꯤ (Lal Bahadur Shastri) (ꯈꯣꯟꯊꯣꯛ [lɑːl bəˈhɑːd̪ʊɾ ˈʃɑːst̪ɾi] (listen), ꯱꯹꯰꯴ ꯑꯣꯛꯇꯣꯕꯔ ꯲ – ꯱꯹꯶꯶ ꯖꯥꯅꯨꯋꯥꯔꯤ ꯱꯱) ꯑꯁꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯲ꯁꯨꯕ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅꯤ ꯫ ꯏꯪ ꯀꯨꯝꯖꯥ ꯱꯹꯶꯵ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯑꯉꯧꯕ ꯌꯥꯋꯣꯜ ꯄꯣꯠꯊꯣꯛ ꯍꯦꯟꯒꯠꯍꯟꯂꯝꯃꯤ-ꯂꯩꯄꯥꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯪꯒꯣꯝꯒꯤ ꯄꯣꯠꯊꯣꯛ ꯍꯦꯟꯒꯠꯍꯟꯂꯝꯃꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯁꯪꯕ ꯌꯥꯋꯣꯜ ꯄꯣꯠꯊꯣꯛꯁꯨ ꯍꯦꯟꯒꯠꯍꯟꯂꯝꯃꯤ ꯫ ꯃꯁꯤꯅ ꯏꯅꯣꯠ ꯄꯤꯗꯨꯅ ꯄꯟꯖꯥꯞ, ꯍꯔꯤꯌꯥꯅꯥ ꯱ꯁꯨꯡ ꯌꯨꯄꯤꯗ ꯆꯤꯟꯖꯥꯛꯀꯤ ꯄꯣꯠꯊꯣꯛ ꯍꯦꯟꯒꯠꯍꯟꯂꯤ ꯫

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]