Jump to content

ꯂꯥꯏꯂꯤꯛ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ
(ꯂꯥꯢꯂꯤꯛ ꯗꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛꯍꯟꯂꯛꯄ)

ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯃꯤꯄꯨꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯅꯥ ꯄꯥꯕꯥ ꯌꯥꯕꯥ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕꯥ ꯈꯔꯥꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗꯥ ꯏꯁꯤꯟꯗꯨꯅꯥ ꯊꯝꯂꯝꯕꯥ ꯁꯤꯡꯕꯨ ꯈꯪꯅꯩ ꯫

ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ
ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ
ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ

ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯃꯈꯜꯁꯤꯡ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯁꯤꯁꯨ ꯌꯦꯡꯉꯨ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

"https://mni.wikipedia.org/w/index.php?title=ꯂꯥꯏꯂꯤꯛ&oldid=53767" ꯃꯐꯝꯗꯨꯗꯒꯤ ꯂꯧꯈꯠꯂꯛꯄꯥ