Jump to content

ꯂꯧꯁꯤꯡ-ꯀꯥꯡꯂꯣꯟ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ

ꯂꯧꯁꯤꯡ-ꯀꯥꯡꯂꯣꯟ (SCIENCE in English) ꯁꯤ ꯊꯧꯁꯤꯜ ꯅꯥꯏꯅ ꯁꯦꯝꯒꯠ ꯁꯥꯒꯠꯂꯛꯄ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯤꯡꯊꯤꯖꯅꯥ ꯆꯠꯊꯕ ꯂꯧꯁꯤꯡꯒꯤ ꯄꯨꯀꯩ ꯆꯥꯡꯌꯦꯡ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯁꯟꯇꯣꯛꯅ ꯇꯥꯛꯄ. ꯱ꯁꯨꯡ ꯇꯥꯏꯕꯪꯄꯥꯜꯕꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯀꯔꯤ ꯑꯣꯏꯔꯛꯀꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯉꯝꯃꯤ ꯫

ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯌꯦꯡꯕ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡꯗ ꯱꯹ ꯁꯨꯕ ꯆꯥꯍꯤ ꯆꯥꯗꯥ ꯀꯥꯡꯂꯣꯟ ꯁꯤ ꯂꯧꯁꯤꯡꯒꯤ ꯄꯨꯀꯩ ꯱ꯗꯤ ꯋꯥꯈꯜ ꯑꯅꯧꯕ ꯈꯟꯅꯕꯒꯤ ꯃꯆꯥꯛ ꯑꯣꯏꯔꯝꯃꯤ ꯫ ꯅꯪꯡꯆꯨꯞ ꯊꯪꯕ ꯂꯝꯁꯤꯡꯗ |ꯋꯥꯈꯂ ꯆꯨꯝꯅ ꯑꯅꯧꯕ ꯈꯟꯕ ꯉꯝꯕ ꯁꯤ ꯅ ꯀꯣꯟꯁꯤꯟꯂꯝꯕꯁꯤ ꯊꯛꯁꯤ-ꯈꯥꯁꯤ ꯈꯪꯅ ꯇꯝꯂꯤꯕꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯊꯥꯛ ꯱ꯗ ꯂꯩꯈꯔꯕ ꯃꯍꯧꯁꯥꯒꯤ ꯊꯣꯛꯂꯤꯕ ꯅꯩꯅꯕ | ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯊꯥ ꯊꯋꯥꯏꯃꯤꯆꯥꯛ ꯅꯩꯅꯕ ꯱ꯁꯨꯡ ꯍꯤꯗꯥꯛ-ꯂꯥꯡꯊꯛ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯅꯧꯕ ꯃꯇꯝꯒꯤ ꯀꯥꯡꯂꯣꯟꯁꯤꯡ[ꯑꯍꯤꯡꯕ ꯀꯥꯡꯂꯣꯟ ꯱ꯁꯨꯡ ꯃꯍꯧꯁꯥ ꯊꯧꯗꯣꯛꯀꯤ ꯀꯥꯡꯂꯣꯟ ꯅꯩꯅꯕ ] ꯱꯷ ꯱ꯁꯨꯡ ꯱꯸ ꯁꯨꯕ ꯆꯥꯍꯤ ꯆꯥꯁꯤꯡꯗꯒꯤ ꯀꯥꯡꯂꯣꯟꯂꯣꯏꯁꯤꯡꯅꯥ[SCIENTISTS] ꯊꯤꯕ ꯍꯦꯟꯀꯠꯂꯛꯂꯤ ꯃꯍꯧꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯣꯛꯆꯥꯔꯤꯕ ꯁꯤꯡꯕꯨ ꯃꯍꯧꯁꯥꯒꯤ ꯄꯥꯊꯞ ꯅꯥ ꯫ ꯆꯥꯍꯤ ꯆꯥ ꯈꯔꯥꯁꯤꯗ | ꯂꯧꯁꯤꯡ-ꯀꯥꯡꯂꯣꯟ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯍꯩꯁꯤ ꯂꯧꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯊꯤꯖꯤꯟꯕ ꯃꯔꯤꯂꯩꯅꯔꯛꯂꯤ ꯑꯃꯗꯤ  ꯃꯍꯧꯁ ꯃꯂꯦꯝꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯀꯨꯞꯅ ꯌꯦꯡꯁꯤꯟꯕ ꯍꯧꯔꯛꯈꯤ ꯃꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒꯥ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯇꯝꯒꯤ ꯂꯧꯁꯤꯡ ꯀꯥꯡꯂꯣꯟꯁꯤ ꯁꯦꯝꯂꯛꯄꯅꯤ ꯫  

  ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯇꯝꯒꯤ ꯂꯧꯁꯤꯡ-ꯀꯥꯡꯂꯣꯟ ꯁꯤ ꯑꯆꯧꯕ ꯃꯈꯜ ꯳ ꯊꯣꯛꯅ ꯈꯥꯏꯗꯣꯛꯄ ꯌꯥꯏ (ꯈꯨꯗꯝ ꯊꯋꯥꯏꯄꯥꯟꯕ ꯅꯩꯅꯕ(BIOLOGY) | ꯄꯣꯠꯌꯥꯟ ꯅꯩꯅꯕ(CHEMISTRY) | ꯃꯍꯧꯁ ꯊꯧꯋꯣꯡ ꯅꯩꯅꯕ(Physics)) ꯫

ꯂꯧꯁꯤꯡ-ꯀꯥꯡꯂꯣꯟ ꯁꯤ ꯊꯤꯖꯤꯟ ꯍꯨꯝꯖꯤꯟꯕꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯩ ꯱ꯗꯤ ꯃꯍꯩꯂꯣꯏ ꯁꯡ ꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯅ ꯈꯔꯥ ꯅꯝꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛ ꯏ ꯱ꯁꯨꯡ ꯊꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯁꯤꯟꯗꯝ ꯁꯡꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯂꯩꯀꯥꯛ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯅ ꯱ꯗꯤ ꯂꯣꯏꯅꯕꯁꯤꯡ ꯁꯨ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯅꯩ ꯫ ꯊꯕꯛ ꯑꯣꯏꯅ ꯎꯨꯠꯄꯅ ꯂꯧꯁꯤꯡ-ꯀꯥꯡꯂꯣꯟ ꯒꯤ ꯊꯤꯖꯤꯟꯕꯗ ꯑꯅꯧ ꯑꯅꯧꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯗ ꯀꯥꯅꯕ ꯌꯥꯕ ꯊꯧꯁꯤꯜ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯄꯨꯊꯣꯛꯇꯨꯅ ꯂꯩꯄꯥꯛ ꯆꯥꯎꯈꯠꯍꯟꯕ |ꯍꯥꯛꯆꯥꯡ ꯇꯤꯟꯆꯪ ꯀꯥꯏꯆꯪꯗꯅ ꯊꯝꯕ ꯅꯣꯡꯃꯗ ꯆꯪꯗꯔ ꯌꯥꯙꯔꯕ ꯄꯣꯠꯂꯝ ꯀꯌꯥ ꯄꯨꯊꯣꯛꯇꯨꯅ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯑꯋꯥ ꯄꯣꯠꯂꯨꯝ ꯍꯟꯊꯍꯟꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯀꯣꯏꯕꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝ ꯂꯨ ꯅꯥꯟꯅ ꯆꯦꯛꯁꯤꯟꯅ ꯊꯝꯕ ꯉꯝꯃꯤ ꯫

ꯂꯧꯁꯤꯡ-ꯀꯥꯡꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯃꯁꯥ ꯳ ꯊꯣꯛꯅ ꯈꯥꯏꯗꯣꯛ ꯏ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]