Jump to content

ꯂꯦꯇꯦ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ
ꯂꯦꯇꯦ

ꯂꯦꯇꯦ(ꯏꯪꯂꯤꯁ: Latte) ꯑꯁꯤ ꯏꯇꯥꯂꯤꯒꯤ ꯍꯧꯔꯀꯐꯝ ꯑꯣꯏꯕꯥ ꯀꯣꯐꯤ ꯊꯛꯅꯕꯥ ꯑꯃꯅꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯁꯤ ꯑꯦꯁ꯭ꯞꯔꯦꯁꯣ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁ꯭ꯇꯤꯝ ꯇꯧꯔꯕꯥ ꯁꯉ꯭ꯒꯣꯃꯒꯥ ꯂꯣꯌꯅꯅꯥ ꯁꯦꯝꯕꯥ ꯑꯃꯅꯤ꯫

ꯋꯥꯔꯦꯡ ꯑꯁꯤ ꯇꯦꯟꯃꯟꯂꯤ ꯈꯔꯥ ꯁꯥꯡꯗꯣꯛꯍꯟꯂꯨ ꯫
"https://mni.wikipedia.org/w/index.php?title=ꯂꯦꯇꯦ&oldid=51126" ꯃꯐꯝꯗꯨꯗꯒꯤ ꯂꯧꯈꯠꯂꯛꯄꯥ