ꯂꯨꯀꯥ ꯃꯣꯗ꯭ꯔꯤꯛ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ

Luka Modrić (Croatian pronunciation: [lûːka mǒːdritɕ];[꯱][꯲] ꯱꯹꯸꯵ ꯁꯦꯞꯇꯦꯝꯕꯔ ꯹ ꯇꯥꯏꯕꯪ ꯈꯣꯡꯗꯥꯔꯛꯈꯤ) ꯀ꯭ꯔꯣꯁꯤꯌꯥ ꯂꯩꯄꯥꯛꯀꯤ ꯐꯨꯠꯕꯣꯜ ꯃꯌꯥꯏꯗ ꯆꯦꯟꯕ ꯁꯥꯟꯅꯔꯣꯏꯅꯤ ꯫ ꯃꯍꯥꯛ ꯁ꯭ꯄꯦꯟ ꯂꯩꯄꯥꯛꯀꯤ ꯀ꯭ꯂꯕ ꯁꯥꯟꯅꯔꯣꯏ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯀ꯭ꯔꯣꯁꯤꯌꯥ ꯐꯨꯠꯕꯣꯜ ꯇꯤꯝꯒꯤ ꯃꯀꯣꯛꯅꯤ ꯫ ꯃꯤꯌꯥꯝꯟ ꯃꯍꯥꯛꯄꯨ ꯃꯇꯝꯄꯨꯝꯕꯗ ꯑꯐꯥꯎꯕ ꯁꯥꯟꯅꯔꯣꯏ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯧꯅꯩ ꯫

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

  1. Lȗka (in sh). “Lȗka”
  2. mȍdar (in sh). “Módrić”