ꯂꯩꯄꯥꯛ ꯂꯩꯍꯥꯎ ꯃꯥꯡꯊꯣꯛꯄ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ
Jump to navigation ꯊꯤꯕꯥ ꯗ ꯆꯣꯡꯉꯨ
ꯘꯥꯅꯥꯒꯤ ꯑꯒꯕꯣꯒꯕ꯭ꯂꯣꯁꯤꯗꯥ ꯏ-ꯋꯦꯁ꯭ꯠ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁꯤꯡ ꯇꯧꯕꯥ꯫ ꯃꯦꯟꯌꯨꯐꯦꯀꯆꯔ ꯇꯧꯔꯕꯥ ꯄꯣꯠꯂꯃꯁꯤꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯏꯟꯗꯁ꯭ꯠꯔꯤꯒꯤ ꯑꯃꯣꯠꯄꯁꯤꯡ ꯃꯑꯣꯡ ꯆꯨꯝꯅꯥ ꯂꯧꯊꯣꯀꯄꯥ, ꯑꯌꯥꯝꯕꯅꯥ ꯃꯥꯂꯦꯃꯒꯤ ꯈꯥ ꯊꯪꯕꯥ ꯁꯔꯨꯛꯇꯥ ꯂꯩꯕꯥ ꯀꯝꯌꯨꯅꯤꯇꯤꯁꯤꯡꯅꯥ ꯄꯣꯠꯂꯃꯁꯤꯡ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁ ꯇꯧꯕꯥ ꯇꯥꯏ ꯍꯥꯌꯕꯅꯤ꯫ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅꯥ ꯃꯇꯤꯛ ꯆꯥꯕꯥ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯛꯁꯟ ꯌꯥꯎꯗꯅꯥ, ꯍꯦꯚꯤ ꯃꯦꯇꯂꯁꯤꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯇꯩ ꯀꯟꯇꯦꯅꯃꯦꯟꯇꯁꯤꯡꯅꯥ ꯂꯩꯃꯥꯌꯗꯥ ꯆꯦꯟꯊꯈꯤꯕꯥ ꯌꯥꯏ, ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯏꯁꯤꯡ ꯄꯣꯂꯨꯁꯟ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯦꯌꯔ ꯄꯣꯂꯨꯁꯟ ꯊꯣꯀꯍꯅꯕꯥ ꯌꯥꯏ꯫
ꯏꯪꯂꯦꯟꯗꯒꯤ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯗꯕꯥ ꯒ꯭ꯌꯥꯁ ꯋꯥꯔꯛ ꯑꯃꯗꯥ ꯂꯩꯃꯥꯏ ꯁꯣꯀꯍꯅꯕꯥ ꯎꯠꯂꯤꯕꯥ ꯑꯦꯛꯁꯀꯦꯚꯦꯁꯟ꯫

ꯂꯝ ꯁꯣꯀꯍꯅꯕꯒꯤ ꯁꯔꯨꯛ ꯑꯃꯥ ꯑꯣꯏꯅꯥ ꯂꯩꯃꯥꯌꯗꯥ ꯁꯣꯀꯍꯅꯕꯥ, ꯂꯩꯃꯥꯌꯒꯤ ꯄꯣꯂꯨꯁꯟ, ꯅꯠꯠꯔꯒꯥ ꯂꯝ ꯁꯣꯀꯍꯅꯕꯥ ꯑꯁꯤ ꯖꯦꯅꯣꯕꯥꯏꯑꯣꯇꯤꯛ (ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯅꯥ ꯁꯦꯝꯕꯥ) ꯀꯦꯃꯤꯀꯦꯂꯁꯤꯡ ꯂꯩꯕꯅꯥ ꯅꯠꯠꯔꯒꯥ ꯃꯍꯧꯁꯥꯒꯤ ꯂꯩꯃꯥꯌꯒꯤ ꯑꯀꯣꯌꯔꯣꯅꯗꯥ ꯑꯇꯩ ꯑꯍꯣꯡꯕꯥ ꯂꯥꯀꯄꯅꯥ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯗꯨꯅꯥ ꯊꯣꯀꯍꯅꯕꯅꯤ꯫ ꯃꯁꯤ ꯃꯍꯧꯁꯥꯅꯥ ꯏꯟꯗꯁ꯭ꯠꯔꯤꯑꯦꯜ ꯑꯦꯛꯇꯤꯚꯤꯇꯤꯁꯤꯡ, ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯀꯂꯆꯔꯦꯜ ꯀꯦꯃꯤꯀꯦꯂꯁꯤꯡ ꯅꯠꯠꯔꯒꯥ ꯑꯃꯣꯠ-ꯑꯀꯥꯌꯁꯤꯡ ꯃꯑꯣꯡ ꯆꯨꯝꯅꯥ ꯂꯧꯊꯣꯀꯄꯅꯥ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯗꯨꯅꯥ ꯊꯣꯀꯍꯅꯕꯅꯤ꯫ ꯃꯁꯤꯗꯥ ꯌꯥꯑꯣꯔꯤꯕꯥ ꯈ꯭ꯕꯥꯏꯗꯒꯤ ꯀꯃꯟ ꯑꯣꯏꯕꯥ ꯀꯦꯃꯤꯀꯦꯂꯁꯤꯡꯗꯤ ꯄꯦꯠꯔꯣꯂꯤꯌꯝ ꯍꯥꯏꯗ꯭ꯔꯣꯀꯥꯔꯕꯣꯅꯁꯤꯡ, ꯄꯣꯂꯤꯟꯌꯨꯛꯂꯤꯌꯔ ꯑꯦꯔꯣꯃꯦꯇꯤꯛ ꯍꯥꯏꯗ꯭ꯔꯣꯀꯥꯔꯕꯣꯅꯁꯤꯡ (ꯅꯦꯐꯊꯥꯂꯤꯟ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯕꯦꯟꯖꯣ(ꯑꯦ)ꯄꯥꯏꯔꯤꯅꯒꯨꯝꯕꯥ), ꯁꯣꯂꯚꯦꯟꯇꯁꯤꯡ, ꯄꯦꯁ꯭ꯇꯤꯁꯥꯏꯗꯁꯤꯡ, ꯂꯤꯗ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯇꯩ ꯑꯔꯨꯕꯥ ꯙꯥꯇꯨꯁꯤꯡꯅꯤ꯫ ꯀꯟꯇꯦꯅꯃꯦꯟꯇ ꯑꯁꯤ ꯏꯟꯗꯁ꯭ꯠꯔꯤꯑꯦꯂꯥꯏꯖꯦꯁꯅꯒꯤ ꯗꯤꯒ꯭ꯔꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯀꯦꯃꯤꯀꯦꯜ ꯁꯁ꯭ꯇꯦꯟꯁꯀꯤ ꯏꯟꯇꯦꯟꯁꯤꯇꯤꯒꯥ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯩ꯫ ꯂꯩꯃꯥꯌꯗꯥ ꯁꯣꯀꯍꯜꯂꯀꯄꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯥ ꯋꯥꯈꯜ ꯆꯔꯥꯡꯅꯕꯥ ꯑꯁꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅꯥ ꯍꯀꯁꯦꯂꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯊꯤꯕꯁꯤꯡꯗꯒꯤ, ꯁꯣꯀꯍꯜꯂꯀꯄꯥ ꯂꯩꯃꯥꯌꯒꯥ ꯍꯀꯊꯦꯡꯅꯅꯥ ꯁꯣꯛꯅ-ꯁꯝꯅꯕꯗꯒꯤ, ꯄꯣꯠꯁꯀꯁꯤꯡꯗꯒꯤ ꯂꯥꯀꯄꯥ ꯏꯁꯤꯡꯒꯤ ꯏꯆꯦꯜ ꯅꯠꯠꯔꯒꯥ ꯂꯩꯃꯥꯌꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯈꯥꯗꯥ ꯂꯩꯕꯥ ꯏꯁꯤꯡꯒꯤ ꯁꯞꯂꯥꯏꯁꯤꯡꯗꯥ ꯁꯦꯀꯦꯟꯗꯔꯤ ꯑꯣꯏꯅꯥ ꯁꯣꯀꯍꯜꯂꯀꯄꯗꯒꯤ ꯂꯥꯀꯏ꯫ ꯁꯣꯀꯍꯜꯂꯕꯥ ꯂꯩꯃꯥꯏꯒꯤ ꯃꯐꯃꯁꯤꯡ ꯃꯦꯞ ꯇꯧꯕꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯁꯤꯅꯥ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯗꯨꯅꯥ ꯁꯦꯡꯗꯣꯀꯄꯥ ꯑꯁꯤ ꯃꯇꯝ ꯌꯥꯝꯅꯥ ꯆꯪꯏ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯃꯜ ꯌꯥꯝꯂꯕꯥ ꯊꯕꯀꯁꯤꯡꯅꯤ, ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯖꯤꯑꯣꯂꯣꯖꯤ, ꯍꯥꯏꯗ꯭ꯔꯣꯂꯣꯖꯤ, ꯀꯦꯃꯤꯁ꯭ꯠꯔꯤ, ꯀꯝꯞꯌꯨꯇꯔ ꯃꯣꯗꯦꯂꯤꯡ, ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯦꯅꯚꯥꯏꯔꯅꯃꯦꯟꯇ ꯀꯟꯇꯦꯅꯃꯦꯟꯇꯀꯤ ꯖꯤ.ꯑꯥꯏ.ꯑꯦꯁ. ꯅꯣꯔꯊ ꯑꯥꯃꯦꯔꯤꯀꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯋꯦꯁ꯭ꯇꯔꯟ ꯌꯨꯔꯣꯄꯇꯥ ꯁꯣꯀꯍꯜꯂꯕꯥ ꯂꯃꯒꯤ ꯆꯥꯡ ꯑꯁꯤ ꯈ꯭ꯕꯥꯏꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅꯥ ꯈꯪꯅꯩ, ꯃꯐꯃꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯀꯌꯥꯅꯥ ꯑꯀꯣꯌꯔꯣꯅꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯑꯁꯤ ꯈꯪꯗꯣꯛꯅꯕꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯊꯦꯡꯅꯅꯕꯥ ꯑꯥꯏꯅꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕꯥ ꯐ꯭ꯔꯦꯃꯋꯥꯔꯛ ꯑꯃꯥ ꯂꯩ꯫ ꯆꯥꯎꯈꯠꯂꯛꯂꯤꯕꯥ ꯂꯩꯕꯥꯀꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯃꯈꯣꯌꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗꯥ ꯈꯔꯗꯤ ꯃꯁꯛ ꯊꯣꯀꯄꯥ ꯏꯟꯗꯁ꯭ꯠꯔꯤꯌꯦꯂꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯇꯧꯔꯕꯁꯨ ꯌꯥꯝꯅꯥ ꯀꯟꯅꯥ ꯔꯤꯒꯨꯂꯦꯠ ꯇꯧꯕꯥ ꯊꯦꯡꯅꯩ꯫[꯱][꯲][꯳][꯴][꯵][꯶]

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]