Jump to content

ꯂꯩꯄꯥꯛ ꯑꯃꯒꯤ ꯉꯝꯈꯩꯒꯤ ꯋꯥꯡꯃꯗ ꯆꯠꯅꯕ ꯌꯥꯕ ꯊꯧꯗꯥꯡ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ
ꯐꯥꯏꯜ:ETO Consortium logo.png
ꯏ.ꯇꯤ.ꯑꯣ.ꯒꯤ ꯀꯟꯁꯣꯔꯇꯤꯌꯃꯒꯤ ꯂꯣꯒꯣ꯫

ꯑꯦꯛꯁꯠꯔꯥꯇꯦꯔꯤꯇꯣꯔꯤꯑꯦꯜ ꯑꯣꯕꯂꯤꯒꯦꯁꯅꯁꯤꯡ (ETOs) ꯍꯥꯌꯕꯁꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯃꯒꯤ ꯇꯦꯔꯤꯇꯣꯔꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗꯥ ꯅꯠꯠꯔꯒꯥ ꯃꯄꯥꯟꯗꯥ ꯂꯩꯕꯥ, ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯃꯒꯤ ꯇꯦꯔꯤꯇꯣꯔꯤꯒꯤ ꯃꯄꯥꯟꯗꯥ ꯂꯩꯕꯥ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯍꯀꯁꯤꯡ ꯐꯪꯍꯅꯕꯗꯥ ꯏꯐꯦꯛꯇ ꯇꯧꯕꯥ ꯑꯦꯛꯇꯁꯤꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯣꯃꯤꯁꯅꯁꯤꯡꯒꯥ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕꯥ ꯑꯣꯕꯂꯤꯒꯦꯁꯅꯁꯤꯡꯅꯤ꯫[꯱][꯲]

ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯍꯀꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯃꯥꯂꯦꯃꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕꯥ ꯍꯀꯁꯤꯡꯅꯤ꯫ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯃꯅꯥ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯉꯃꯈꯩꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗꯥ ꯈꯛꯇꯗꯥ ꯑꯦꯞꯂꯤꯀꯦꯕꯜ ꯑꯣꯏ ꯍꯥꯌꯅꯥ ꯃꯈꯣꯌꯒꯤ ꯍ꯭ꯌꯨꯃꯦꯟ ꯔꯥꯏꯠꯁꯀꯤ ꯑꯣꯕꯖꯦꯛꯇꯤꯚꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯂꯤꯃꯤꯠ ꯇꯧꯕꯥ ꯃꯇꯃꯗꯥ, ꯃꯁꯤꯅꯥ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁꯁꯤꯡꯗꯥ ꯍ꯭ꯌꯨꯃꯦꯟ ꯔꯥꯏꯇꯁ ꯉꯥꯛ-ꯁꯦꯅꯕꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯥ ꯒꯦꯄꯁꯤꯡ ꯊꯣꯀꯍꯅꯕꯥ ꯌꯥꯏ꯫ ꯑꯦꯛꯁꯠꯔꯥꯇꯦꯔꯤꯇꯣꯔꯤꯑꯦꯜ ꯑꯣꯕꯂꯤꯒꯦꯁꯅꯁꯤꯡ (ꯏ.ꯇꯤ.ꯑꯣ.ꯁꯤꯡ) ꯑꯁꯤ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯦꯜ ꯍ꯭ꯌꯨꯃꯦꯟ ꯔꯥꯏꯠꯁ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯛꯁꯟ ꯁꯤꯁ꯭ꯇꯦꯃꯗꯥ ꯃꯥꯡꯈꯤꯕꯥ ꯂꯤꯉ꯭ꯛ ꯑꯃꯅꯤ꯫[꯳][꯴][꯵][꯶]

ꯏ.ꯇꯤ.ꯑꯣ.ꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯀꯨꯞꯄꯥ ꯃꯔꯣꯂꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯲꯰꯱꯱ꯗꯥ ꯏꯀꯣꯅꯣꯃꯤꯛ, ꯁꯣꯁꯤꯑꯦꯜ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯀꯂꯆꯔꯦꯜ ꯔꯥꯏꯠꯁꯀꯤ ꯂꯃꯗꯥ ꯔꯥꯖ꯭ꯌꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯦꯛꯁꯠꯔꯥꯇꯦꯔꯤꯇꯣꯔꯤꯌꯜ ꯑꯣꯕꯂꯤꯒꯦꯁꯅꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯥ ꯃꯥꯁ꯭ꯠꯔꯤꯛꯇ ꯄ꯭ꯔꯤꯟꯁꯤꯄꯂꯁꯤꯡ (ꯃꯥꯁ꯭ꯠꯔꯤꯛꯇ ꯄ꯭ꯔꯤꯟꯁꯤꯄꯂꯁꯤꯡ)ꯗꯥ ꯊꯃꯈꯤ, ꯃꯥꯁ꯭ꯠꯔꯤꯛꯇ ꯄ꯭ꯔꯤꯟꯁꯤꯄꯂꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯁ꯭ꯅꯦꯜ ꯂꯣ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯍ꯭ꯌꯨꯃꯦꯟ ꯔꯥꯏꯠꯁꯀꯤ ꯑꯦꯛꯁꯄꯔꯇꯁꯤꯡꯅꯥ ꯑꯦꯗꯣꯞꯇ ꯇꯧꯈꯤ꯫ ꯃꯥꯂꯦꯝ. ꯃꯥꯁ꯭ꯠꯔꯤꯛꯇ ꯄ꯭ꯔꯤꯟꯁꯤꯄꯂꯁꯤꯡꯅꯥ ꯔꯥꯖ꯭ꯌꯁꯤꯡꯗꯥ ꯃꯈꯣꯌꯒꯤ ꯇꯦꯔꯤꯇꯣꯔꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯦꯛꯁꯠꯔꯥꯇꯦꯔꯤꯇꯣꯔꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕꯥ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯒꯤ ꯏꯀꯣꯅꯣꯃꯤꯛ, ꯁꯣꯁꯤꯑꯦꯜ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯀꯂꯆꯔꯦꯂꯒꯤ ꯍꯀꯁꯤꯡ ꯏꯀꯥꯌꯈꯨꯝꯅꯕꯥ ꯎꯠꯅꯕꯥ ꯕꯥꯙ꯭ꯌ ꯇꯧꯔꯤ꯫ ꯄ꯭ꯔꯤꯟꯁꯤꯄꯂꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯏꯟꯅꯥ, ꯁ꯭ꯇꯦꯇꯁꯤꯡꯅꯥ ꯃꯈꯣꯌꯒꯤ ꯇꯦꯔꯤꯇꯣꯔꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯄꯥꯟꯗꯥ ꯂꯩꯕꯥ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯒꯤ ꯏꯀꯣꯅꯣꯃꯤꯛ, ꯁꯣꯁꯤꯑꯦꯜ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯀꯂꯆꯔꯦꯂꯒꯤ ꯍꯀꯁꯤꯡ ꯂꯧꯁꯤꯅꯕꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕꯗꯥ ꯁꯣꯀꯍꯜꯂꯤꯕꯥ ꯅꯠꯠꯔꯒꯥ ꯁꯣꯀꯍꯜꯂꯤꯕꯥ ꯂꯃꯆꯠ-ꯁꯥꯖꯠ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯂꯥꯞꯅꯥ ꯂꯩꯒꯗꯕꯅꯤ꯫[꯷][꯸][꯹][꯱꯰]

ꯃꯥꯁ꯭ꯠꯔꯤꯛꯇ ꯄ꯭ꯔꯤꯟꯁꯤꯄꯂꯁꯤꯡꯅꯥ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅꯥ ꯂꯦꯄꯊꯣꯛꯂꯤ ꯃꯗꯨꯗꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯇꯁꯤꯡꯅꯥ ꯀ) ꯑꯇꯣꯞꯄꯥ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯅꯠꯠꯔꯒꯥ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯑꯣꯔꯒꯥꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯑꯃꯅꯥ ꯃꯈꯣꯌꯒꯤ ꯍ꯭ꯌꯨꯃꯦꯟ ꯔꯥꯏꯇꯁ ꯑꯣꯕꯖꯦꯛꯇꯤꯚꯁꯤꯡ ꯉꯥꯛꯅꯕꯥ ꯇꯧꯕꯥ ꯉꯝꯕꯗꯨ ꯁꯣꯀꯍꯅꯕꯥ, ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯈ) ꯑꯇꯣꯞꯄꯥ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯅꯠꯠꯔꯒꯥ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯑꯣꯔꯒꯥꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯑꯃꯕꯨ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕꯥ, ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕꯥ, ꯂꯃꯖꯤꯡ-ꯂꯃꯇꯥꯛ ꯄꯤꯕꯥ, ꯀꯟꯠꯔꯣꯜ ꯇꯧꯕꯥ ꯅꯠꯠꯔꯒꯥ ꯇꯀꯁꯤꯅꯕꯥ ꯌꯥꯕꯥ ꯂꯃꯆꯠ-ꯁꯥꯖꯠ ꯑꯃꯍꯦꯛꯇꯗꯒꯤ ꯂꯥꯄꯊꯣꯛꯀꯗꯕꯅꯤ꯫ ꯃꯈꯣꯌꯒꯤ ꯍ꯭ꯌꯨꯃꯦꯟ ꯔꯥꯏꯠꯁꯀꯤ ꯑꯣꯕꯂꯤꯒꯦꯁꯅꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯊꯨꯒꯥꯏꯕꯥ꯫[꯱꯱][꯱꯲][꯱꯳][꯱꯴]

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]