ꯂꯩꯆꯤꯜ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ

ꯂꯩꯆꯤꯜ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯦꯇꯃꯣꯁ꯭ꯐꯤꯌꯔꯗꯥ ꯆꯦꯟꯊꯔꯀꯄꯥ ꯀꯟꯗꯦꯟꯁꯟ ꯋꯥꯇꯔ ꯚꯦꯄꯣꯔꯒꯤ ꯎꯕꯥ ꯐꯪꯂꯤꯕꯥ ꯃꯥꯁ ꯑꯃꯅꯤ, ꯃꯍꯧꯁꯥꯅꯥ ꯃꯥꯂꯦꯝꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇꯥ ꯋꯥꯡꯏ ꯫

ꯂꯩꯆꯤꯜ

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯋꯥꯔꯦꯡ ꯑꯁꯤ ꯇꯦꯟꯃꯟꯂꯤ ꯈꯔꯥ ꯁꯥꯡꯗꯣꯛꯍꯟꯂꯨ ꯫
"https://mni.wikipedia.org/w/index.php?title=ꯂꯩꯆꯤꯜ&oldid=49548" ꯃꯐꯝꯗꯨꯗꯒꯤ ꯂꯧꯈꯠꯂꯛꯄꯥ