Jump to content

ꯂꯩꯉꯣꯢ ꯎꯄꯨ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ

ꯂꯩꯉꯣꯏ ꯎꯄꯨ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯂꯩꯉꯣꯏ ꯀꯣꯝ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯂꯩꯉꯣꯏ ꯇꯅ ꯄꯩꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯆꯥꯏꯊꯣꯛꯄ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯅ ꯁꯥꯟꯅꯅꯕ ꯁꯦꯝꯕ ꯃꯐꯝ ꯑꯃꯅꯤ ꯫

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]