ꯂꯩ ꯍꯥꯢꯅ ꯊꯥꯖꯅꯕ ꯊꯋꯥꯢ ꯄꯥꯟꯕ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ

ꯂꯩ ꯍꯥꯢꯅ ꯊꯥꯖꯅꯕ ꯊꯋꯥꯢ ꯄꯥꯟꯕ (ꯏꯪꯂꯤꯁ: ꯂꯤꯖꯦꯟꯗꯔꯤ ꯀ꯭ꯔꯤꯌꯦꯆꯔ, ꯃꯤꯊꯤꯀꯦꯜ ꯀ꯭ꯔꯤꯌꯦꯆꯔ, ꯐꯦꯟꯇꯥꯁꯇꯤꯛ ꯀ꯭ꯔꯤꯌꯦꯆꯔ, ꯐꯦꯕꯨꯂꯁ ꯀ꯭ꯔꯤꯌꯦꯆꯔ) ꯑꯁꯤ ꯃꯤ ꯂꯥꯢ ꯇꯤꯟꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤ, ꯐꯨꯡꯒꯥ ꯋꯥꯔꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯤꯅ ꯋꯥꯔꯤ ꯗ ꯌꯥꯎꯕ ꯑꯁꯦꯡꯕ ꯇꯥꯢꯕꯪꯗꯗꯤ ꯂꯩꯇꯕ ꯊꯋꯥꯢ ꯄꯥꯟꯕ ꯁꯥ ꯎꯆꯦꯛ ꯑꯃ ꯍꯦꯛꯇꯕꯨ ꯈꯪꯅꯩ ꯫

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]