ꯃꯁꯥꯂꯥ ꯆꯥꯏ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ
ꯃꯁꯥꯂꯥ ꯆꯥꯏ

ꯃꯁꯥꯂꯥ ꯆꯥꯏ (ꯏꯪꯂꯤꯁ: Masala Chai) ꯑꯁꯤ ꯈꯥ ꯑꯦꯁꯤꯌꯥꯗꯥ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅꯥ ꯄꯥꯝꯅꯕꯥ ꯚꯥꯔꯇꯀꯤ ꯊꯛꯅꯕꯥ ꯏꯁꯤꯡ ꯑꯃꯅꯤ꯫ ꯆꯥꯏ ꯑꯁꯤ ꯁꯉ꯭ꯒꯣꯝ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯏꯁꯤꯡꯗꯥ ꯕ꯭ꯂꯦꯛ ꯇꯤ ꯍꯥꯄꯆꯤꯟꯗꯨꯅꯥ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗꯥ ꯆꯤꯅꯤꯅꯥ ꯃꯆꯤꯟꯖꯥꯛ ꯊꯥꯗꯨꯅꯥ ꯁꯦꯝꯕꯅꯤ꯫

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯋꯥꯔꯦꯡ ꯑꯁꯤ ꯇꯦꯟꯃꯟꯂꯤ ꯈꯔꯥ ꯁꯥꯡꯗꯣꯛꯍꯟꯂꯨ ꯫