Jump to content

ꯃꯂꯤꯌꯥꯐꯝ ꯄꯥꯜꯆꯥ ꯳꯴꯱꯷

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ

ꯃꯂꯤꯌꯥꯐꯝ ꯄꯥꯜꯆꯥ ꯳꯴꯱꯷ ꯁꯤ ꯃꯂꯤꯌꯥꯐꯝ ꯄꯥꯜꯆꯥ ꯏꯅꯤꯡꯊꯧꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯒ ꯊꯤꯔꯛꯄꯥ ꯆꯩꯍꯤꯁꯤ ꯳꯴꯱꯷ ꯁꯨꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯫

ꯁꯟꯗꯣꯛꯅꯥ ꯇꯥꯀꯄꯥ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]