ꯃꯃꯤ ꯀꯨꯝꯃꯩ ꯏꯁꯩ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ

ꯃꯃꯤ ꯀꯨꯝꯃꯩ ꯏꯁꯩ (ꯃ꯭ꯌꯨꯖꯤꯛ ꯚꯤꯗꯤꯌꯣ, ꯁꯣꯡ ꯚꯤꯗꯤꯌꯣ) ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯏꯁꯩ ꯚꯤꯗꯤꯌꯣ ꯁꯔꯨꯛꯅ ꯅꯝꯕ ꯃꯃꯤ ꯀꯨꯝꯃꯩ ꯃꯇꯦꯛ ꯑꯃꯕꯨꯅꯤ ꯫[꯱]

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]