Jump to content

ꯃꯄꯤ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ

ꯃꯄꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯈꯨꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ ꯑꯣꯏꯔꯛꯐꯝ ꯁꯥꯉꯥꯒꯤ ꯃꯃꯥꯕꯨ ꯈꯪꯅꯩ ꯫ ꯃꯂꯦꯝꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯍꯤꯡ ꯁꯥ ꯈꯨꯗꯤꯡ ꯃꯄꯤꯅ ꯄꯣꯛꯂꯛꯄ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ ꯃꯆꯥ ꯑꯣꯏꯅ, ꯃꯆꯥꯁꯤꯡ ꯑꯁꯣꯏ ꯑꯉꯥꯝ ꯌꯥꯎꯗꯅꯕ ꯃꯄꯤ ꯑꯣꯏꯕꯤꯁꯤꯡꯅ ꯇꯝꯊꯤꯕ ꯈꯨꯗꯣꯡꯊꯤꯕꯁꯤꯡꯗꯒꯤ ꯉꯥꯛꯊꯣꯛꯅꯕ ꯃꯇꯝꯄꯨꯝꯕꯗ ꯍꯣꯠꯅꯗꯨꯅ ꯂꯩ ꯫ ꯃꯈꯣꯝ ꯊꯛꯄ ꯁꯥ ꯑꯣꯏꯔꯕꯗꯤ ꯃꯄꯤꯒꯤ ꯃꯈꯣꯝ ꯊꯛꯅ ꯆꯥꯎꯔꯛꯄ ꯁꯥ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯃꯁꯥ ꯁꯣꯟꯒꯟꯂꯤ ꯫ ꯁꯥꯒꯤ ꯃꯄꯤ ꯈꯔꯥꯃꯗꯤ ꯁꯥꯐꯒꯗꯕ ꯃꯐꯝꯗ ꯃꯔꯨꯝ ꯀꯣꯛꯇꯨꯅ, ꯃꯇꯝ ꯈꯔꯥ ꯂꯩꯔꯒ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯀꯣꯟꯂꯒ ꯃꯆꯥ ꯑꯣꯟꯍꯟꯗꯨꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯆꯥꯗ ꯅꯥꯎꯗ ꯄꯨꯊꯣꯛꯏ ꯫

"https://mni.wikipedia.org/w/index.php?title=ꯃꯄꯤ&oldid=19935" ꯃꯐꯝꯗꯨꯗꯒꯤ ꯂꯧꯈꯠꯂꯛꯄꯥ