Jump to content

ꯃꯅꯤꯡꯇꯝꯂꯕ ꯂꯩꯄꯥꯛ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ

Member states of the ꯌꯨꯅꯥꯏꯇꯦꯗ ꯅꯦꯁꯟ (blue), all of which are sovereign states, though not all sovereign states are members (green, orange).
ꯃꯅꯤꯡꯇꯝꯂꯕ ꯂꯩꯄꯥꯛ , ꯁ꯭ꯋꯤꯠꯓꯔꯂꯦꯟ
ꯋꯥꯔꯦꯡ ꯑꯁꯤ ꯇꯦꯟꯃꯟꯂꯤ ꯈꯔꯥ ꯁꯥꯡꯗꯣꯛꯍꯟꯂꯨ ꯫