ꯃꯅꯤꯡ ꯇꯝꯕ ꯂꯩꯄꯥꯛ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ

ꯃꯅꯤꯡ ꯇꯝꯕ ꯂꯩꯄꯥꯛ (ꯏꯪꯂꯤꯁ: Sovereign state, Country, Nation) ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯀꯛꯅꯕ ꯂꯝ ꯁꯔꯨꯛ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯃꯅꯤꯡ ꯃꯈꯥ ꯇꯝꯅ ꯄꯥꯟꯖꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯃꯒꯤ ꯁꯔꯨꯛ ꯑꯃꯅꯤ ꯫

ꯁꯤꯁꯨ ꯌꯦꯡꯉꯨ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]