Jump to content

ꯃꯆꯥꯈꯥꯏꯕ:ꯀꯛꯆꯤꯡ ꯄꯅꯥ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯂꯝ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ

ꯀꯛꯆꯤꯡ ꯄꯅꯥ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯂꯝꯁꯤꯡ ꯫

"ꯀꯛꯆꯤꯡ ꯄꯅꯥ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯂꯝ" ꯃꯆꯥꯈꯥꯏꯕꯗꯥ ꯂꯩꯕ ꯂꯃꯥꯏꯁꯤꯡ

ꯃꯈꯥꯒꯤ ৪ ꯂꯃꯥꯏꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯆꯥꯈꯥꯏꯕ ꯑꯁꯤꯗ ꯌꯥꯎꯏ, ꯑꯄꯨꯟꯕ ৪ꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯫