ꯃꯆꯥꯈꯥꯏꯕ:ꯀꯛꯆꯤꯡ ꯄꯅꯥ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯂꯝ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ
Jump to navigation ꯊꯤꯕꯥ ꯗ ꯆꯣꯡꯉꯨ

ꯀꯛꯆꯤꯡ ꯄꯅꯥ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯂꯝꯁꯤꯡ ꯫

"ꯀꯛꯆꯤꯡ ꯄꯅꯥ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯂꯝ" ꯃꯆꯥꯈꯥꯏꯕꯗꯥ ꯂꯩꯕ ꯂꯃꯥꯏꯁꯤꯡ

ꯃꯈꯥꯒꯤ ꯴ ꯂꯃꯥꯏꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯆꯥꯈꯥꯏꯕ ꯑꯁꯤꯗ ꯌꯥꯎꯏ, ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯴ꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯫