ꯃꯆꯥꯈꯥꯏꯕ:ꯀꯦꯃꯦꯁꯇ꯭ꯔꯤ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ
Jump to navigation ꯊꯤꯕꯥ ꯗ ꯆꯣꯡꯉꯨ

ꯀꯦꯃꯦꯁꯇ꯭ꯔꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯏꯕ ꯂꯃꯥꯏꯁꯤꯡ ꯫

"ꯀꯦꯃꯦꯁꯇ꯭ꯔꯤ" ꯃꯆꯥꯈꯥꯏꯕꯗꯥ ꯂꯩꯕ ꯂꯃꯥꯏꯁꯤꯡ

ꯃꯈꯥꯒꯤ ꯂꯃꯥꯏꯁꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯆꯥꯈꯥꯏꯕ ꯈꯛꯇꯗ ꯌꯥꯎꯏ ꯫