Jump to content

ꯃꯆꯥꯈꯥꯏꯕ:ꯀꯪꯂꯩꯄꯥꯛꯀꯤ ꯃꯌꯥꯢꯋꯥꯢꯔꯞ ꯑꯣꯢꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯏꯕ ꯃꯤꯇꯩꯂꯣꯟꯒꯤ ꯈꯨꯠꯏ ꯂꯥꯢꯔꯤꯛꯁꯤꯡ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ

"ꯀꯪꯂꯩꯄꯥꯛꯀꯤ ꯃꯌꯥꯢꯋꯥꯢꯔꯞ ꯑꯣꯢꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯏꯕ ꯃꯤꯇꯩꯂꯣꯟꯒꯤ ꯈꯨꯠꯏ ꯂꯥꯢꯔꯤꯛꯁꯤꯡ" ꯃꯆꯥꯈꯥꯏꯕꯗꯥ ꯂꯩꯕ ꯂꯃꯥꯏꯁꯤꯡ

ꯃꯈꯥꯒꯤ ৩১ ꯂꯃꯥꯏꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯆꯥꯈꯥꯏꯕ ꯑꯁꯤꯗ ꯌꯥꯎꯏ, ꯑꯄꯨꯟꯕ ৩১ꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯫