Jump to content

ꯃꯆꯥꯈꯥꯏꯕ:ꯃꯍꯧꯁꯥꯒꯤ ꯑꯀꯣꯢꯕꯒꯤ ꯐꯤꯚꯝ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ

"ꯃꯍꯧꯁꯥꯒꯤ ꯑꯀꯣꯢꯕꯒꯤ ꯐꯤꯚꯝ" ꯃꯆꯥꯈꯥꯏꯕꯗꯥ ꯂꯩꯕ ꯂꯃꯥꯏꯁꯤꯡ

ꯃꯈꯥꯒꯤ ২ ꯂꯃꯥꯏꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯆꯥꯈꯥꯏꯕ ꯑꯁꯤꯗ ꯌꯥꯎꯏ, ꯑꯄꯨꯟꯕ ২ꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯫