ꯃꯆꯥꯈꯥꯏꯕ:ꯃꯤꯇꯩ ꯅꯨꯄꯤꯒꯤ ꯃꯃꯤꯡꯁꯤꯡ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ
Jump to navigation Jump to search

"ꯃꯤꯇꯩ ꯅꯨꯄꯤꯒꯤ ꯃꯃꯤꯡꯁꯤꯡ" ꯃꯆꯥꯈꯥꯏꯕꯗꯥ ꯂꯩꯕ ꯂꯃꯥꯏꯁꯤꯡ

ꯃꯈꯥꯒꯤ ꯱꯷꯵ ꯂꯃꯥꯏꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯆꯥꯈꯥꯏꯕ ꯑꯁꯤꯗ ꯌꯥꯎꯏ, ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯱꯷꯵ꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯫