ꯃꯆꯥꯈꯥꯏꯕ:ꯃꯦꯘꯥꯂꯌꯥꯒꯤ ꯄꯅꯥ-ꯂꯩꯉꯥꯛꯐꯝꯁꯤꯡ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ
Jump to navigation Jump to search

"ꯃꯦꯘꯥꯂꯌꯥꯒꯤ ꯄꯅꯥ-ꯂꯩꯉꯥꯛꯐꯝꯁꯤꯡ" ꯃꯆꯥꯈꯥꯏꯕꯗꯥ ꯂꯩꯕ ꯂꯃꯥꯏꯁꯤꯡ

ꯃꯈꯥꯒꯤ ꯱꯱ ꯂꯃꯥꯏꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯆꯥꯈꯥꯏꯕ ꯑꯁꯤꯗ ꯌꯥꯎꯏ, ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯱꯱ꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯫