ꯃꯆꯥꯈꯥꯏꯕ:ꯍꯤꯟꯗꯨ ꯂꯥꯏꯅꯤꯡꯗ ꯌꯥꯎꯕ ꯂꯥꯏꯔꯦꯝꯕꯤ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ
Jump to navigation Jump to search

"ꯍꯤꯟꯗꯨ ꯂꯥꯏꯅꯤꯡꯗ ꯌꯥꯎꯕ ꯂꯥꯏꯔꯦꯝꯕꯤ" ꯃꯆꯥꯈꯥꯏꯕꯗꯥ ꯂꯩꯕ ꯂꯃꯥꯏꯁꯤꯡ

ꯃꯈꯥꯒꯤ ꯲ ꯂꯃꯥꯏꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯆꯥꯈꯥꯏꯕ ꯑꯁꯤꯗ ꯌꯥꯎꯏ, ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯲ꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯫