ꯃꯆꯨ ꯄꯤꯆꯨ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ

ꯃꯆꯨ ꯄꯤꯆꯨ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯄꯦꯔꯨꯗ ꯂꯩꯕ ꯱꯵ꯁꯨꯕ ꯆꯍꯤꯆꯥꯒꯤ ꯏꯟꯀꯥꯁꯤꯡꯒꯤ ꯂꯥꯟꯕꯟꯅꯤ ꯫ ꯃꯁꯤ ꯃꯥꯂꯦꯝꯒꯤ ꯑꯉꯛꯄ ꯷ꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯃꯅꯤ ꯫[꯱]

ꯁꯤꯁꯨ ꯌꯦꯡꯉꯨ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

"https://mni.wikipedia.org/w/index.php?title=ꯃꯆꯨ_ꯄꯤꯆꯨ&oldid=8384" ꯃꯐꯝꯗꯨꯗꯒꯤ ꯂꯧꯈꯠꯂꯛꯄꯥ