Jump to content

ꯃꯇꯝ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ

ꯃꯇꯝ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯋꯥꯡꯂꯦꯟ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯂꯦꯞꯄ ꯂꯩꯇꯅ ꯆꯠꯊꯔꯛꯂꯤꯕ ꯂꯣꯏꯕ ꯅꯥꯏꯗꯕ ꯈꯣꯡꯆꯠ ꯑꯃꯅꯤ ꯫ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯟꯂꯤꯉꯩ ꯃꯇꯝꯗꯒꯤ ꯍꯧꯅꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯱ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯅꯣꯡꯃꯥ ꯑꯁꯤ ꯑꯌꯨꯛ ꯅꯨꯡꯊꯤꯜ ꯅꯨꯃꯤꯗꯥꯡ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯇꯝ ꯈꯥꯏꯗꯣꯛꯄ ꯍꯧꯔꯛꯈꯤ ꯫ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯠꯅ ꯃꯁꯥ ꯃꯇꯣꯝꯇ ꯄꯥꯡꯂꯝꯕꯗꯤ ꯈꯨꯝꯖꯤꯟ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯃꯤꯀꯨꯞ ꯱ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯪꯅꯕ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯑꯇꯦꯟꯕ ꯃꯇꯝ ꯃꯅꯨꯡ ꯆꯟꯕ ꯃꯇꯝꯒꯤ ꯑꯄꯤꯛꯄ ꯁꯔꯨꯛ ꯑꯃꯅꯤ ꯫

"https://mni.wikipedia.org/w/index.php?title=ꯃꯇꯝ&oldid=25224" ꯃꯐꯝꯗꯨꯗꯒꯤ ꯂꯧꯈꯠꯂꯛꯄꯥ