ꯃꯌꯨꯁ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ

ꯃ꯭ꯌꯨꯁ (ꯂꯦꯇꯤꯟ ꯑꯂꯐꯥꯕꯦꯠ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯇꯨꯔꯀꯤ ꯂꯣꯜ : Myus, Myous ꯅꯠꯇꯕ Myos) (ꯑꯔꯤꯕꯥ ꯒ꯭ꯔꯤꯛ ꯂꯣꯜ꯫ : Μυοῦς), ꯑꯁꯤ ꯀꯥꯔꯤꯌꯥꯗꯥ ꯂꯩꯕꯥ ꯑꯔꯤꯕ ꯒ꯭ꯔꯤꯛ ꯁꯍꯔ ꯑꯃꯅꯤ ꯫ ꯃꯁꯤ ꯑꯥꯏꯑꯣꯅꯤꯌꯟ ꯂꯤꯒꯀꯤ ꯑꯆꯨꯝꯕ ꯑꯔꯤꯕꯥ ꯑꯆꯧꯕ ꯁꯦꯇꯜꯃꯦꯟꯠ ꯇꯔꯥꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯃꯅꯤ ꯫ ꯁꯍꯔ ꯑꯁꯤ ꯀꯣꯗꯔꯁꯀꯤ ꯃꯆꯥꯅꯨꯄꯥ ꯁꯥꯏꯔꯦꯇꯁꯅꯥ ꯂꯤꯡꯈꯠꯈꯤꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅꯥ ꯍꯥꯏꯅꯩ ꯫ ꯃꯌꯁ ꯑꯁꯤ ꯑꯦꯖꯤꯌꯟ ꯁꯃꯨꯗ꯭ꯔꯒꯤ ꯁꯃꯨꯗ꯭ꯔ ꯈꯣꯡꯕꯥꯜꯗꯥ ꯂꯩꯕꯥ ꯑꯄꯤꯛꯄꯥ ꯄꯦꯅꯤꯟꯁꯨꯂꯥ ꯑꯃꯗꯥ ꯂꯩꯔꯝꯃꯤ, ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯃꯁꯤ ꯆꯍꯤ ꯂꯤꯁꯤꯡ ꯀꯌꯥꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗꯒꯤ ꯃꯥꯏꯌꯥꯟꯗꯔ ꯇꯨꯔꯦꯜꯅꯥ ꯊꯝꯈꯤꯕ ꯁꯦꯗꯤꯃꯦꯟꯠꯁꯤꯡꯅꯥ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯗꯨꯅꯥ ꯃꯅꯨꯡ ꯍꯟꯖꯤꯟꯕꯥ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡꯗꯥ ꯂꯩꯔꯤ ꯫ ꯁꯍꯔ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯐꯝ ꯑꯁꯤ ꯇꯔꯀꯤꯒꯤ ꯑꯥꯏꯗꯤꯟ ꯄ꯭ꯔꯣꯕꯤꯟꯁꯀꯤ ꯁꯣꯀꯦ ꯖꯤꯂꯥꯒꯤ ꯃꯣꯗꯔꯟ ꯚꯤꯂꯦꯖ ꯑꯚꯁꯥꯔꯒꯤ ꯅꯣꯡꯄꯣꯛ ꯊꯪꯕ ꯁꯔꯨꯛꯇꯥ ꯂꯩ ꯫

ꯃꯌꯨꯁꯇꯥ ꯂꯩꯕ ꯕꯥꯏꯖꯟꯇꯤꯟ ꯐꯣꯔꯇꯦꯁ ꯫

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

"https://mni.wikipedia.org/w/index.php?title=ꯃꯌꯨꯁ&oldid=49233" ꯃꯐꯝꯗꯨꯗꯒꯤ ꯂꯧꯈꯠꯂꯛꯄꯥ