ꯃꯍꯤꯁꯥꯁꯨꯔ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ
Jump to navigation ꯊꯤꯕꯥ ꯗ ꯆꯣꯡꯉꯨ

ꯃꯍꯤꯁꯥꯁꯨꯔ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯍꯤꯟꯗꯨꯒꯤ ꯃꯥꯢꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤꯗ ꯌꯥꯎꯕ ꯏꯔꯣꯢꯒꯤ ꯁꯛꯂꯣꯟ ꯄꯨꯕ ꯍꯤꯡꯆꯥꯕ ꯑꯃꯅꯤ ꯫[꯱]

ꯃꯤꯔꯦꯜ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯗꯨꯔꯒꯥ ꯂꯥꯢꯔꯦꯝꯕꯤꯅ ꯃꯍꯤꯁꯥꯁꯨꯔ ꯍꯥꯠꯄꯒꯤ ꯃꯃꯤ ꯫

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]