ꯃꯍꯧꯁꯥꯒꯤ ꯑꯀꯣꯢꯕꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞꯀꯤ ꯈꯦꯟꯅꯕ ꯊꯝꯕ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ
ꯃꯆꯨ ꯀꯌꯥꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁꯦꯟꯊꯣꯛ ꯅꯦꯝꯕꯥ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏꯁꯤꯡꯗꯥ ꯃꯁꯤꯡ ꯌꯥꯝꯅꯥ ꯁꯣꯀꯍꯜꯂꯤꯕꯥ "ꯐ꯭ꯂꯤꯟꯇ, ꯃꯤꯆꯤꯒꯟ"ꯗꯥ ꯏꯁꯤꯡꯒꯤ ꯀ꯭ꯔꯥꯏꯁꯤꯁꯀꯤ ꯃꯥꯌꯣꯛꯇꯥ ꯂꯥꯟꯊꯦꯡꯅꯔꯤꯕꯥ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡ꯫

ꯃꯍꯧꯁꯥꯒꯤ ꯑꯀꯣꯢꯕꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞꯀꯤ ꯈꯦꯟꯅꯕ ꯊꯝꯕ (ꯑꯦꯅꯚꯥꯏꯔꯅꯃꯦꯟꯇ ꯔꯦꯁꯤꯖꯝ) ꯑꯁꯤ ꯑꯦꯅꯚꯥꯏꯔꯅꯃꯦꯟꯇ ꯖꯁ꯭ꯇꯤꯁ ꯃꯨꯕꯃꯦꯟꯇꯀꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟ ꯑꯃꯅꯤ, ꯃꯁꯤ ꯱꯹꯷꯰ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯱꯹꯸꯰ꯒꯤ ꯃꯇꯝ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯇꯥ ꯑꯃꯦꯔꯤꯀꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯄꯥꯟꯗꯥ ꯆꯥꯎꯈꯠꯂꯀꯈꯤ꯫ ꯋꯥꯍꯩ ꯑꯁꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯛꯇꯤꯁ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤ ꯑꯅꯤꯃꯛꯇꯥ ꯔꯦꯁꯤꯑꯦꯂꯥꯏꯖ ꯇꯧꯔꯕꯥ ꯀꯟꯇꯦꯛꯁ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗꯥ ꯊꯣꯀꯄꯥ ꯑꯀꯣꯌꯔꯣꯅꯒꯤ ꯏꯅꯖꯁ꯭ꯇꯤꯁꯁꯤꯡꯕꯨ ꯈꯪꯅꯅꯕꯥ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯩ꯫ ꯑꯃꯦꯔꯤꯀꯥꯒꯤ ꯀꯟꯇꯦꯛꯁꯇꯥ, ꯑꯦꯅꯚꯥꯏꯔꯅꯃꯦꯟꯇꯀꯤ ꯔꯦꯁꯤꯖꯃꯅꯥ ꯑꯌꯥꯝꯕꯅꯥ ꯋꯥꯏꯇꯦꯄꯀꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗꯥ ꯑꯔꯕꯥꯟ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯦꯛꯁꯑꯔꯕꯥꯟ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇꯥ ꯂꯩꯔꯤꯕꯥ ꯃꯥꯟꯅꯕꯥ ꯂꯩꯇꯕꯥ ꯑꯗꯨꯗꯥ ꯑꯀꯅꯕꯥ ꯋꯥꯐꯝ ꯊꯝꯂꯤ꯫ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯑꯣꯏꯅꯥ, ꯑꯦꯅꯚꯥꯏꯔꯅꯃꯦꯟꯇꯀꯤ ꯔꯦꯁꯤꯖꯃꯅꯥ ꯃꯥꯂꯦꯃꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕꯥ ꯑꯃꯣꯠꯄꯥ ꯂꯂꯣꯟ-ꯏꯇꯤꯛꯀꯤ ꯏꯐꯦꯛꯇꯁꯤꯡ, ꯆꯥꯎꯈꯠꯂꯕꯥ ꯂꯩꯕꯥꯀꯁꯤꯡꯗꯒꯤ ꯆꯥꯏꯅꯥꯗꯥ ꯏꯂꯦꯛꯠꯔꯣꯅꯤꯛ ꯋꯦꯁ꯭ꯠ ꯑꯦꯛꯁꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯕꯅꯥ ꯊꯣꯀꯍꯅꯕꯥ ꯅꯦꯒꯦꯇꯤꯚ ꯑꯣꯏꯕꯥ ꯍꯀꯁꯦꯂꯒꯤ ꯏꯝꯄꯦꯛꯇꯁꯤꯡ, ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯦꯅꯚꯥꯏꯔꯅꯃꯦꯟꯇ ꯄꯣꯂꯨꯁꯅꯒꯤ ꯑꯀꯛꯅꯕꯥ ꯈꯨꯗꯣꯡꯊꯤꯅꯤꯉꯥꯏ ꯑꯣꯏꯕꯥ ꯑꯁꯤꯅꯆꯤꯡꯕꯁꯤꯕꯨ ꯈꯪꯅꯍꯅꯕꯥ ꯌꯥꯏ꯫[꯱]

ꯁꯦꯟꯒꯤ ꯀꯥꯟꯅꯒꯗꯕ ꯅꯩꯅꯕ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯀꯣꯁ꯭ꯠ–ꯕꯦꯅꯤꯐꯤꯠ ꯑꯦꯅꯥꯂꯥꯏꯁꯤꯁ (ꯁꯤ.ꯕꯤ.ꯑꯦ.) ꯑꯁꯤ ꯏꯁꯨꯁꯤꯡ ꯏꯚꯥꯂꯨꯑꯦꯠ ꯇꯧꯅꯕꯥ ꯃꯃꯜ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯀꯥꯟꯅꯕꯁꯤꯡꯗꯥ ꯁꯦꯂꯒꯤ ꯚꯦꯜꯌꯨ ꯑꯃꯥ ꯊꯝꯂꯤꯕꯥ ꯊꯧꯑꯣꯡ ꯑꯃꯅꯤ꯫ ꯑꯦꯅꯚꯥꯏꯔꯅꯃꯦꯟꯇ ꯁꯤ.ꯕꯤ.ꯑꯦ.ꯅꯥ ꯀꯟꯖꯨꯃꯔ ꯑꯃꯅꯥ ꯄꯣꯠꯂꯃꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯥ ꯁꯦꯜ ꯄꯤꯕꯥ ꯌꯥꯕꯥ ꯑꯗꯨ ꯂꯦꯄꯊꯣꯛꯇꯨꯅꯥ ꯀ꯭ꯂꯤꯟ ꯑꯦꯌꯔ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯋꯥꯇꯔꯒꯨꯝꯕꯥ ꯏꯅꯇꯦꯟꯖꯤꯕꯜ ꯑꯣꯏꯕꯥ ꯄꯣꯠꯊꯣꯀꯁꯤꯡꯒꯤꯗꯃꯛ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤ ꯁꯣꯂꯨꯁꯅꯁꯤꯡ ꯄꯤꯅꯕꯥ ꯄꯥꯟꯗꯝ ꯊꯝꯂꯤ꯫ ꯁꯤ.ꯕꯤ.ꯑꯦ.ꯅꯥ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏꯗꯥ ꯃꯈꯣꯌꯒꯤ ꯌꯨꯇꯤꯂꯤꯇꯤꯗꯥ ꯌꯨꯝꯐꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒꯥ ꯑꯀꯣꯌꯕꯒꯤ ꯔꯤꯁꯣꯔꯁꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯃꯜ ꯂꯦꯞꯄꯒꯤ ꯈꯨꯠꯊꯥꯡꯗꯥ ꯑꯀꯣꯌꯕꯒꯤ ꯐꯤꯕꯃꯒꯤ ꯔꯦꯁꯤꯖꯃꯗꯥ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯏ꯫ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕꯥ ꯑꯃꯅꯥ ꯑꯁꯦꯡꯕꯥ ꯏꯁꯤꯡ ꯅꯠꯠꯔꯒꯥ ꯅꯨꯡꯁꯤꯠꯀꯤ ꯃꯃꯜ ꯍꯦꯟꯅꯥ ꯄꯤꯕꯥ ꯌꯥꯕꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯄꯤꯕꯥ ꯉꯝꯂꯕꯥ ꯃꯇꯃꯗꯥ, ꯃꯈꯣꯌꯒꯤ ꯄꯦꯃꯦꯟꯇ ꯑꯗꯨꯅꯥ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅꯥ ꯄꯣꯠꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯥ ꯁꯦꯜ ꯄꯤꯕꯥ ꯉꯃꯗꯕꯥ ꯃꯇꯃꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅꯥ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏꯗꯥ ꯁꯦꯜ-ꯊꯨꯃꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯥ ꯀꯥꯟꯅꯕꯥ ꯄꯤꯔꯤ꯫ ꯃꯁꯤꯅꯥ ꯂꯥꯌꯔꯕꯥ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏꯁꯤꯡꯗꯥ ꯄꯣꯠꯂꯨꯝ ꯑꯃꯥ ꯊꯣꯀꯍꯜꯂꯤ꯫ ꯂꯥꯌꯔꯕꯥ ꯀꯝꯌꯨꯅꯤꯇꯤꯁꯤꯡꯅꯥ ꯁꯦꯡꯅꯥ ꯂꯩꯕꯥ ꯑꯀꯣꯌꯔꯣꯟ ꯑꯃꯒꯤꯗꯃꯛ ꯁꯦꯜ ꯌꯥꯝꯅꯥ ꯇꯥꯅꯕꯥ ꯃꯐꯝ ꯑꯃꯒꯨꯝꯅꯥ ꯁꯦꯜ ꯄꯤꯕꯥ ꯉꯃꯗꯕꯅꯥ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯗꯨꯅꯥ ꯄꯣꯠꯁꯀꯁꯤꯡ ꯂꯧꯊꯣꯀꯄꯥ ꯍꯥꯌꯕꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅꯥ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏ꯫ ꯂꯥꯌꯔꯕꯥ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯅꯥꯛꯇꯥ ꯇꯣꯛꯁꯤꯛ ꯑꯣꯏꯕꯥ ꯑꯃꯣꯠꯄꯁꯤꯡ ꯊꯝꯕꯅꯥ ꯍꯥꯟꯅꯗꯒꯤ ꯁꯦꯟꯗꯣꯡ ꯂꯩꯕꯥ ꯂꯃꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯄꯔꯇꯤ ꯚꯦꯜꯌꯨ ꯍꯟꯊꯍꯜꯂꯤ꯫ ꯄ꯭ꯔꯣꯄꯔꯇꯤ ꯚꯦꯜꯌꯨ ꯍꯟꯊꯔꯀꯄꯥ ꯑꯁꯤ ꯍꯦꯟꯅꯥ ꯁꯦꯡꯂꯕꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁꯦꯜ ꯌꯥꯝꯅꯥ ꯇꯥꯅꯕꯥ ꯃꯐꯝ ꯑꯃꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅꯥ ꯅꯦꯝꯕꯅꯥ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯗꯨꯅꯥ, ꯊꯛꯅꯕꯥ ꯏꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯃꯣꯠꯄꯥ ꯑꯗꯨ "ꯂꯣ-ꯚꯦꯜꯌꯨ" ꯑꯣꯏꯕꯥ ꯃꯐꯝ ꯑꯃꯗꯥ ꯊꯥꯗꯣꯀꯄꯅꯥ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏꯗꯥ ꯄꯤꯕꯥ ꯁꯦꯂꯒꯤ ꯀꯥꯟꯅꯕꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯍꯦꯟꯅꯥ ꯋꯥꯡꯏ꯫[꯲][꯳]

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

  1. Bullard, Robert D (2001). "Environmental Justice in the 21st Century: Race Still Matters". Phylon. 49 (3–4): 151–171. doi:10.2307/3132626. JSTOR 3132626.
  2. "Cost-Benefit Analysis (CBA)", World Bank Group. n.d. Accessed: 20 November 2011.
  3. Westra, Laura; Lawson, Bill E. (2001). Faces of Environmental Racism: Confronting Issues of Global Justice. Lanham, Maryland: Rowman & Littlefield. ISBN 978-0742512498.

ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯌꯦꯡꯐꯝꯁꯤꯡ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]