ꯃꯍꯩ ꯃꯁꯤꯟ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ

ꯃꯍꯩ ꯃꯁꯤꯟ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯃꯍꯩ ꯃꯁꯤꯡ (ꯏꯪꯂꯤꯁ: Education) ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯈꯨꯅꯥꯏꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯂꯧꯁꯤꯡ ꯀꯥꯡꯂꯣꯟ ꯑꯃꯅꯤ ꯃꯁꯤꯒ ꯃꯅꯨꯡꯁꯤꯗ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕꯁꯤ ꯇꯥꯛꯄꯤ-ꯇꯝꯕꯤꯕꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁꯥꯏꯟꯇꯤꯐꯤꯛ ꯑꯣꯏꯕ ꯂꯧꯁꯤꯡ ꯇꯝꯁꯤꯟꯕꯥ, ꯊꯥꯖꯕꯥꯁꯤꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁꯤꯟ-ꯁꯥꯔꯣꯜ ꯂꯧꯁꯤꯡ ꯫ ꯑꯐꯕ ꯑꯣꯖꯥꯁꯤꯡꯅꯥ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯂꯝꯁꯤꯗꯥ ꯃꯈꯜ ꯃꯊꯦꯜ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯊꯧꯑꯣꯡꯁꯤꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯄꯣꯠꯆꯥꯛꯁꯤꯡ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯗꯨꯅꯥ ꯇꯝꯅꯤꯡꯂꯤꯕ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯗ ꯂꯧꯁꯤꯡ ꯐꯪꯖꯅ ꯍꯣꯠꯅꯔꯤ ꯫

ꯃꯍꯩ ꯃꯁꯤꯟ ꯋꯥꯍꯟꯊꯣꯛꯇꯤ ꯄꯥꯊꯥꯞ ꯅꯥꯏꯅꯥ ꯇꯝꯕꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯃꯍꯩꯂꯣꯏꯁꯡꯁꯤꯡꯗꯥ ꯃꯍꯩ ꯃꯁꯤꯟ ꯇꯝꯕꯤꯕꯥ ꯫ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯁꯤꯗꯥ ꯃꯑꯣꯡ ꯑꯃꯥ ꯅꯥꯏꯗꯅꯥ ꯅꯨꯡꯇꯤꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯍꯛꯊꯦꯡꯅꯅꯥ ꯊꯦꯡꯅꯕꯗ ꯇꯝꯁꯤꯟꯂꯛꯄꯥ ꯃꯍꯩꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯎꯔꯤ ꯫

ꯁꯤꯁꯨ ꯌꯦꯡꯉꯨ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

"https://mni.wikipedia.org/w/index.php?title=ꯃꯍꯩ_ꯃꯁꯤꯟ&oldid=26943" ꯃꯐꯝꯗꯨꯗꯒꯤ ꯂꯧꯈꯠꯂꯛꯄꯥ