ꯃꯣꯃꯣ (ꯆꯤꯟꯖꯥꯛ)

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ
Jump to navigation ꯊꯤꯕꯥ ꯗ ꯆꯣꯡꯉꯨ

ꯃꯣꯃꯣ (‍‍ꯇꯤꯕꯦꯇꯥꯟ: མོག་མོག་, ꯋꯥꯢꯂꯤ/Wylie: mog mog, ꯏꯪꯂꯤꯁ: Momo) ꯑꯁꯤ ꯑꯆꯥꯄꯣꯠ ꯑꯣꯢꯅ ꯆꯥꯅꯕ ꯆꯤꯟꯖꯥꯛ ꯃꯈꯜ ꯑꯃꯅꯤ ꯫ ꯃꯁꯤ ꯃꯄꯨꯡ ꯑꯣꯢꯅ ꯈꯥ ꯊꯪꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯈꯥ ꯅꯣꯡꯄꯣꯛ ꯊꯪꯕ ꯑꯦꯁꯤꯌꯥꯒꯤ ꯂꯝꯁꯤꯡꯗ ꯆꯥꯅꯩ ꯫

ꯁꯦꯝ ꯁꯥꯕ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯏꯃꯐꯥꯜꯗ ꯐꯪꯕ ꯃꯣꯃꯣ

ꯃꯤꯔꯦꯜꯁꯤꯡ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]