Jump to content

ꯃꯣꯡꯁꯣꯡ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ

ꯊꯋꯥꯢꯄꯥꯟꯕ ꯅꯩꯅꯂꯣꯟꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯏꯟꯅ ꯃꯣꯡꯁꯣꯡ (ꯃꯣꯪꯁꯣꯪ) ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯅꯥꯔꯛ ꯃꯣꯡꯁꯣꯡ (ꯅꯥꯔꯛ ꯃꯣꯪꯁꯣꯪ) (ꯏꯪꯂꯤꯁ: Shrub, bush ) ꯑꯁꯤ ꯑꯄꯤꯛꯄꯗꯒꯤ ꯃꯌꯥꯢꯋꯥꯢꯔꯞ ꯆꯥꯎꯕ ꯀꯟ-ꯀꯟ ꯂꯥꯎꯕ ꯄꯥꯝꯕꯤꯁꯤꯡꯅꯤ꯫

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

"https://mni.wikipedia.org/w/index.php?title=ꯃꯣꯡꯁꯣꯡ&oldid=40003" ꯃꯐꯝꯗꯨꯗꯒꯤ ꯂꯧꯈꯠꯂꯛꯄꯥ