Jump to content

ꯃꯣꯡꯒꯣꯜ ꯂꯩꯄꯥꯛ ꯂꯩꯆꯥꯎ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ

ꯃꯣꯡꯒꯣꯜ ꯂꯩꯄꯥꯛ ꯂꯩꯆꯥꯎ (ꯏꯪꯂꯤꯁ: Mongol Empire) ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯱꯳ꯁꯨꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯱꯴ꯁꯨꯕ ꯆꯍꯤꯆꯥꯁꯤꯡꯗ ꯁꯟꯗꯣꯛꯂꯛꯄ, ꯃꯥꯂꯦꯝꯒꯤ ꯂꯩꯃꯥꯢꯗ ꯈ꯭ꯋꯥꯢꯗꯒꯤ ꯄꯥꯛ ꯆꯥꯎꯕ ꯂꯩꯄꯥꯛ ꯂꯩꯆꯥꯎ ꯑꯃꯅꯤ ꯫[꯱]