ꯃꯤꯇꯩꯂꯣꯟ ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ
ꯃꯤꯇꯩꯂꯣꯟ ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ
85%
ꯌꯨꯑꯥꯔꯑꯦꯜmni.wikipedia.org
ꯁꯦꯟꯇꯥꯟꯕ꯭ꯔꯥꯅꯠꯇꯦ
ꯑꯁꯥꯡꯕ ꯄꯣꯠꯂꯝ
ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯠ ꯂꯧꯁꯤꯡ ꯄꯨꯀꯩ
ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯃꯁꯤꯡ৪,৩৭৩ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯤꯕꯁꯤꯡ, ꯆꯨꯞꯂꯤꯄꯥꯏꯕꯁꯤꯡ ꯂꯩꯔꯦ ꯇꯥꯡ ꯱꯹ ꯑꯦꯄꯔꯤꯜ ꯲꯰꯲꯴ ꯁꯤ ꯐꯧꯗ ꯫
ꯃꯄꯨꯋꯤꯀꯤꯃꯦꯗꯤꯌꯥ ꯍꯧꯗꯣꯛꯐꯝ
ꯑꯌꯤꯕꯃꯤꯇꯩꯂꯣꯟ ꯋꯤꯀꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡ
ꯂꯤꯡꯈꯠꯈꯤꯕ ꯆꯩꯆꯠ22 ꯐꯦꯕꯔꯨꯋꯥꯔꯤ 2021; ꯳ ꯆꯥꯍꯤ ꯍꯧꯈꯔꯦ (2021-꯰꯲-22)

ꯃꯤꯇꯩꯂꯣꯟ ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯏꯪ ꯀꯨꯝꯖꯥ ꯲꯰꯱꯸ ꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯒ ꯲꯰꯲꯱ ꯗ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯕ ꯃꯅꯤꯡꯇꯝꯕ ꯂꯧꯁꯤꯡ ꯄꯨꯀꯩ ꯱ ꯑꯣꯏꯔꯛꯈꯤ ꯫ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯃꯥꯏ ꯄꯨꯟꯅ ১০,৪২১ ꯁꯨꯔꯦ ꯫

ꯄꯨꯋꯥꯔꯤ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

  • ꯲꯰꯲꯱ ꯒꯤ ꯁꯦꯞꯇꯦꯝꯕꯔ ꯊꯥꯒꯤ ꯆꯩꯆꯠ ꯱꯳ ꯗ ꯃꯤꯇꯩꯂꯣꯟ ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯑꯁꯤ ꯲꯹꯹꯶ ꯍꯥꯢꯕ ꯋꯥꯔꯦꯡ ꯑꯁꯤ ꯁꯦꯝꯕꯗ ꯂꯧꯁꯤꯡ ꯄꯨꯀꯩ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯋꯥꯔꯦꯡ ꯃꯁꯤꯡ ꯵꯰꯰꯰ ꯁꯨꯈꯤ꯫

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]