ꯃꯤꯒꯤ ꯈꯣꯡꯆꯠ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ

ꯈꯣꯡꯆꯠ (ꯂꯝꯗ ꯆꯠꯄꯒꯤ ꯈꯣꯡꯆꯠ)(Travel, Traveling) ꯍꯥꯏꯌꯁꯤ ꯂꯝ ꯑꯃ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯂꯝ ꯀꯌꯥꯗ ꯆꯠꯄꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯈꯪꯅꯩ ꯫

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]