Jump to content

ꯃꯤꯔꯣꯜ ꯀꯌꯥꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯃꯥꯟꯅꯕ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ

ꯏꯀꯣꯅꯣꯃꯤꯛ, ꯁꯥꯏꯀꯣꯂꯣꯖꯤꯀꯦꯜ, ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁꯣꯁꯤꯑꯣꯂꯣꯖꯤꯀꯦꯜ ꯀꯟꯇꯦꯛꯁꯁꯤꯡꯗꯥ ꯏꯟꯇꯔꯖꯦꯅꯦꯔꯦꯁꯅꯦꯜ ꯏꯛꯕꯤꯇꯤ, ꯍꯥꯌꯕꯁꯤ ꯃꯤꯔꯣꯂꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇꯥ ꯑꯆꯨꯝꯕꯥ ꯅꯠꯠꯔꯒꯥ ꯑꯆꯨꯝꯕꯥ ꯋꯥꯌꯦꯜ ꯄꯤꯕꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯅꯅꯤ꯫ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡ, ꯅꯍꯥꯁꯤꯡ, ꯑꯍꯂꯁꯤꯡ, ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁꯦꯅꯤꯌꯔꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇꯥ ꯂꯩꯕꯥ ꯗꯥꯏꯅꯥꯃꯤꯀꯁꯤꯡꯗꯥ ꯑꯆꯨꯝꯕꯥ ꯋꯥꯌꯦꯂꯗꯥ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕꯥ ꯌꯥꯏ꯫ ꯃꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯤꯡꯂꯤꯕꯥ ꯃꯤꯔꯣꯂꯁꯤꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯇꯨꯡꯒꯤ ꯃꯤꯔꯣꯂꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇꯥ ꯑꯆꯨꯝꯕꯥ ꯋꯥꯌꯦꯜ ꯄꯤꯕꯗꯁꯨ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕꯥ ꯌꯥꯏ꯫[꯱]

ꯏꯟꯇꯔꯖꯦꯅꯦꯔꯦꯁꯅꯦꯜ ꯏꯛꯕꯤꯇꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯥ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯅꯕꯥ ꯑꯁꯤ ꯂꯝ ꯀꯌꯥꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇꯥ ꯊꯣꯀꯏ꯫ ꯃꯁꯤ ꯑꯌꯥꯝꯕꯅꯥ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛ ꯏꯀꯣꯅꯣꯃꯤꯛꯁꯇꯥ ꯈꯟꯅ-ꯅꯩꯅꯩ, ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅꯥ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯤꯁꯟ ꯏꯀꯣꯅꯣꯃꯤꯛꯁ, ꯁꯣꯁꯤꯑꯦꯜ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤ, ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁꯔꯀꯥꯔꯒꯤ ꯕꯖꯦꯠ ꯁꯦꯝꯕꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯥ꯫ ꯀꯌꯥ ꯑꯃꯅꯥ ꯍꯦꯅꯒꯠꯂꯛꯂꯤꯕꯥ ꯌꯨ.ꯑꯦꯁ.ꯀꯤ ꯅꯦꯁ꯭ꯅꯦꯜ ꯗꯦꯕꯠ ꯑꯁꯤ ꯏꯟꯇꯔꯖꯦꯅꯦꯔꯦꯁꯅꯦꯜ ꯏꯅꯛꯕꯤꯇꯤꯒꯤ ꯈꯨꯗꯝ ꯑꯃꯥ ꯑꯣꯏꯅꯥ ꯄꯅꯈꯤ, ꯃꯔꯃꯗꯤ ꯇꯨꯡꯒꯤ ꯃꯤꯔꯣꯂꯁꯤꯡꯅꯥ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯍꯩꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯂꯧꯒꯅꯤ꯫ ꯏꯟꯇꯔꯖꯦꯅꯦꯔꯦꯁꯅꯦꯜ ꯏꯛꯕꯤꯇꯤ ꯑꯁꯤ ꯁꯁ꯭ꯇꯦꯅꯦꯕꯜ ꯗꯤꯕꯦꯂꯄꯃꯦꯟꯇ, ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯀ꯭ꯂꯥꯏꯃꯦꯠ ꯆꯦꯟꯖ ꯌꯥꯑꯣꯅꯥ ꯑꯀꯣꯌꯕꯒꯤ ꯐꯤꯕꯃꯒꯤ ꯋꯥꯐꯃꯁꯤꯡꯗꯁꯨ ꯊꯤꯖꯤꯜꯂꯤ꯫ ꯍꯧꯈꯤꯕꯥ ꯆꯍꯤ ꯇꯔꯥꯒꯤ ꯈꯨꯖꯤꯡ ꯀꯌꯥꯗꯥ ꯊꯣꯀꯈꯤꯕꯥ ꯃꯍꯧꯁꯥꯒꯤ ꯔꯤꯁꯣꯔꯁꯁꯤꯡ ꯂꯦꯞꯇꯅꯥ ꯍꯟꯊꯔꯀꯄꯥ ꯑꯁꯤꯅꯥ ꯇꯨꯡꯒꯤ ꯃꯤꯔꯣꯂꯁꯤꯡꯒꯤꯗꯃꯛ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕꯥ ꯄꯣꯠꯂꯨꯝ ꯑꯃꯥ ꯑꯣꯏꯔꯀꯄꯥ ꯌꯥꯏ꯫ ꯏꯟꯇꯔꯖꯦꯅꯦꯔꯦꯁꯅꯦꯜ ꯏꯛꯕꯤꯇꯤ ꯑꯁꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯒꯤ ꯊꯥꯛꯀꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯁꯨ ꯈꯟꯅ-ꯅꯩꯅꯩ, ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅꯥ ꯇꯣꯉꯥꯟ-ꯇꯣꯉꯥꯅꯕꯥ ꯆꯍꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯤꯔꯣꯂꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯅꯥ ꯊꯦꯡꯅꯔꯤꯕꯥ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯃꯍꯤꯡꯒꯤ ꯊꯥꯛꯇꯥ ꯃꯥꯟꯅꯕꯥ ꯂꯩꯇꯕꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯥ꯫ ꯑꯍꯜ ꯑꯣꯏꯔꯕꯥ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯕꯨ ꯌꯦꯡꯁꯤꯅꯕꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁꯣꯁꯤꯑꯦꯜ ꯖꯁ꯭ꯇꯤꯁꯀꯤ ꯂꯃꯗꯥ ꯏꯟꯇꯔꯖꯦꯅꯦꯔꯦꯁꯅꯦꯜ ꯏꯛꯕꯤꯇꯤꯒꯤ ꯋꯥꯐꯃꯁꯤꯡꯁꯨ ꯂꯥꯀꯏ꯫[꯲][꯳][꯴][꯵][꯶][꯷]

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]